Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Specialistsjuksköterskeexamen inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar och Filosofie Magisterexamen med huvudområdet omvårdnad, 60 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2020


Programmet ges på helfart och halvfart och är till övervägande delen nätbaserad och inkluderar både teoretiska och verksamhetsförlagda studier.

Undervisningensformerna består av föreläsningar, arbete med studieuppgifter både enskilt och i grupp, seminarier, praktiska övningar examinationer och verksamhetsförlagda studier. Till stöd för undervisningen används lärplattformen Canvas. Här kommer bland annat att finnas inspelade föreläsningar, möjlighet till informationsöverföring och kommunikation.

Undervisningens upplägg fokuserar på självständigt och självstyrt lärande där du som student aktivt reflekterar över och söker kunskap utifrån frågor i relation till uppställda mål. Ett antal dagar är förlagda på campus, vilket kan skilja mellan de olika kurserna. Programmet ges huvudsakligen via nätet men har omkring 6-8 fysiska träffar per varje 7,5 hp. 

Arbetet som barnsjuksköterska är ett arbete med stor variation av arbetsuppgifter, allt från förebyggande och hälsofrämjande arbete med barn och ungdomar, till omvårdnad av nyfödda och svårt sjuka barn och ungdomar.

Hälsohögskolan och Jönköping University ansvarar för utbildningen, dess innehåll och organisation samt antagningen.

Jönköping utgör kursort medan Högskolan i Skövde fungerar som studieort för en grupp omfattande cirka 10 studenter. Den verksamhetsförlagda utbildningen, omfattande 15 högskolepoäng, genomförs inom respektive studieort.

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 60 hp
Nivå: Avancerad nivå
Språk: Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska
Programstart: Hösten 2020
Behörighet: Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp inkl. ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande och svensk legitimation som sjuksköterska. Dessutom krävs ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.
Urval: Avancerad nivå Urvalet bygger på tidigare studiemeriter vid sista anmälningsdag. Rangordning sker i fallande skala. Gränsen för tillgodoräknande går vid 300 högskolepoäng.
Examen: Specialistsjuksköterskeexamen inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Filosofie Magisterexamen med huvudområdet omvårdnad

Helfart Jönköping

Anmälningskod: HJ-MS171

Halvfart Jönköping

Anmälningskod: HJ-MS167

Till ansökan (öppnar 16 mars)

Helfart Skövde

Anmälningskod: HJ-MS172

Till ansökan (öppnar 16 mars)

Halvfart Skövde

Anmälningskod: HJ-MS168

Till ansökan (öppnar 16 mars)

Omvårdnad på avancerad nivå inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde 7,5 hp
Hälsofrämjande omvårdnad hos barn och ungdom 7,5 hp ​
Pediatrik och pediatrisk omvårdnad hos för tidigt födda och svårt sjuka barn 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning inom specialistsjuksköterskans arbetsområde- med inriktning elevhälsa och barnhälsovård 7,5 hp
Samskapande omvårdnad vid långvarig ohälsa hos barn 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning inom specialistsjuksköterskans arbetsområde- med inriktning pediatrisk omvårdnad 7,5 hp
Omvårdnad, examensarbete 15 hp

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.
Till ansökan