Öppet hus

Välkommen på Öppet hus lördag 11 mars.

Nivå: Avancerad nivå
Ansökningstid: 2023-02-15 - 2023-03-15
Programstart: Höst 2023
Examen: Specialistsjuksköterskeexamen inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Filosofie Magisterexamen med huvudområdet omvårdnad, 60 hp
Till ansökan

Omvårdnadsarbetet för en barnsjuksköterska är självständigt, komplext och omfattar många olika arbetsuppgifter. För att bli redo för din nya, viktiga yrkesroll som barnsjuksköterska får du under utbildningen teoretisk kunskap baserad på vetenskap liksom verktyg för att utveckla din handlingsberedskap. Du ges möjlighet att träna dina färdigheter inom den samskapande omvårdanden samt träna din förmåga att kritiskt reflektera, analysera och argumentera. Under utbildningen får du också kunskap i vetenskaplig metodik

 

Utbildningen bedrivs i samverkan mellan Hälsohögskolan i Jönköping och Linnéuniversitetet i Växjö. Hälsohögskolan i Jönköping ansvarar för utbildningen, dess innehåll och organisation samt antagningen. Hälsohögskolan i Jönköping utgör kursort medan Linnéuniversitetet fungerar som studieort för den grupp av studenter som har ansökt till den studieorten.

Utbildningen erbjuds på hel- och halvfart. Första terminen läses tillsammans med specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssjuksköterska. Stora delar av utbildningen är nätbaserad, vilket innebär att flertalet seminarier, föreläsningar och grupparbeten sker digitalt. Seminarier som sker på distans över webben sker i realtid. Campusförlagda moment som klinisk träning, undervisning och examinationsmoment sker vid Hälsohögskolan i Jönköping oavsett vilken studiegrupp studenten tillhör. Fysiska träffar på Hälsohögskolan i Jönköping sker 0–4 gånger per 7,5 hp.

 

De verksamhetsförlagda studierna (VFU) genomförs på respektive studieort.

I VFU, verksamhetsförlagd utbildning, får du möjlighet att praktisera dina nya kunskaper. Det ger en ökad förståelse för professionens funktion och kunskapsbehov. VFU utgör 15 hp av studierna, under utbildningen genomförs två kurser med VFU där en kurs inkluderar VFU inom barnhälsovård och elevhälsa, och en kurs inkluderar VFU inom pediatrisk slutenvård. All VFU sker på halvfart.

De verksamhetsförlagda studierna (VFU) genomförs på den studieort som du eventuellt kommer antas till.

Jönköping University har många partneruniversitet världen över. Som student har du möjlighet förlägga en VFU-period vid ett av dessa. Det finns också möjlighet att göra ”Minor Field Studies” – ett koncept där du åker till ett internationellt partneruniversitet för att samla data och skriva din uppsats.

Som specialistsjuksköterska med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar är karriärsalternativen många. Arbetet bedrivs i både öppen och sluten hälso- och sjukvård, inom alla instanser där barn och ungdomar vistas. Exempel är barnhälsovård, elevhälsa, hemsjukvård, intensivvård, barnmedicin, barnkirurgi, barnortopedi, öron-, näsa- och halssjukvård, ögonsjukvård, neonatologi, barnpsykiatri och barnhabilitering. Arbetsmarknaden är bred och det finns ett stort behov av specialistsjuksköterskor.

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 60 hp
Nivå: Avancerad nivå
Språk: Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska
Studieform: Program via nätet
Programstart: Hösten 2023
Urval: Avancerad nivå Urvalet bygger på tidigare studiemeriter vid sista anmälningsdag. Rangordning sker i fallande skala. Gränsen för tillgodoräknande går vid 300 högskolepoäng.
Behörighet: Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp inkl. ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande och svensk legitimation som sjuksköterska. Dessutom krävs ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.
Examen: Specialistsjuksköterskeexamen inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Filosofie Magisterexamen med huvudområdet omvårdnad

Helfart Jönköping

Studietakt: Helfart
Programstart: Hösten 2022
Anmälningskod: HJ-MS171

Halvfart Jönköping

Studietakt: Halvfart
Programstart: Hösten 2022
Anmälningskod: HJ-MS167

Helfart Växjö

Studietakt: Helfart
Programstart: Hösten 2022
Anmälningskod: HJ-MS200

Halvfart Växjö

Studietakt: Halvfart
Programstart: Hösten 2022
Anmälningskod: HJ-MS199

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Programansvarig

  • Professor
    Ämnesföreträdare Handikappvetenskap
  • Hälsohögskolan