Spridningskonferensen

Syfte

Konferensen ska sprida erfarenheterna från utvecklingsprojektet PUFF för att utveckla och inspirera dig i ditt arbete med flexibel eller distansförlagd yrkesutbildning på eftergymnasial nivå. Konferensen syftar också till att vara startpunkten för ett långsiktigt samarbete mellan utbildningsanordnare som bedriver yrkesutbildning på distans.

Hur kan man skapa en god studiesocial miljö på distans?

Hur kan man arbeta med aktiv inlärning för att fördjupa lärandet på distans?

Hur kan man skapa och tillämpa en tydlig struktur för ett distansupplägg?

Hur kan man bedriva fördjupade diskussioner på distans?

Projekt PUFF

Projekt PUFF – Peer-to-Peer-utveckling av flexibla utbildningsformer – är ett samverkansprojekt, som syftar till att gemensamt utforska nya vägar för att bedriva distansbaserad och flexibel yrkesutbildning.

Projekt PUFF drivs av Tekniska Högskolan i Jönköping i samarbete med Campus Värnamo och Yrkeshögskolan Jönköping, och finansieras av Universitets- och Högskolerådet (UHR). Projektet har utgått från befintliga och nya utbildningar, och har innefattat gemensamma kunskapsinhämtningar, erfarenhetsutbyten och metodframtagning.

Inom ramen för projektet har flera delprojekt bedrivits, som har tagit avstamp i väldigt olika utbildningar. De metoder som har tagits fram har kunnat appliceras på olika utbildningar och erfarenheterna har kunnat analyseras i olika kontexter. Projektet har utforskat bland annat följande områden:

  • Rekrytering av studerande
  • Genomströmning
  • Anpassning till utbildningsbakgrund
  • Färdighetsövning
  • Kommunikation
  • Struktur och planering
  • Arbetsnära studiesituationer
  • Sociala studiemiljöer

Mer information