Jönköping University deltar i ett antal olika initiativ, egna och tillsammans med andra, för att underlätta för personer som på olika sätt har drabbats av kriget.

Jönköping University ställer sig bakom Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF):s uttalande:

SUHF stödjer lärosäten i Ukraina och instämmer starkt i EUA:s yttrande om solidaritet:

”Sveriges universitets- och högskoleförbund vill med kraft uttala sitt stöd till lärosäten i Ukraina, till kollegor, studenter och hela civilbefolkningen som drabbats av den ryska invasionen. Att de ukrainska universiteten nu har stängts på grund av läget kommer att få allvarliga konsekvenser, givetvis för högre utbildning och forskning, men också för samhället i stort på både kort och lång sikt. Våra lärosäten i Sverige följer utvecklingen noga för att kunna bistå drabbade studenter och medarbetare och vi står även redo att, i samarbete med Scholars at Risk, vid behov stödja och hjälpa forskare på flykt. Vår roll som högskolor och universitet är att försvara de akademiska kärnvärdena, universitetens, forskningens och den högre utbildningens frihet, att värna det demokratiska samtalet och det kritiska tänkandet. Alla dessa värden hotas i dagens krissituation. SUHF instämmer därför också starkt i yttrandet från EUA i solidaritet med Ukraina”.

"Jönköping University tar kraftfullt avstånd från alla former av angrepp på demokratin och akademisk frihet. Vi vill uttrycka vårt stöd till våra kollegor i Ukraina och känner med alla som drabbas"

- Jönköping University tar kraftfullt avstånd från alla former av angrepp på demokratin och akademisk frihet. Vi vill uttrycka vårt stöd till våra kollegor i Ukraina och känner med alla som drabbas, säger Jönköping Universitys rektor Agneta Marell.

Länkar

SUHF - Sveriges universitets- & högskoleförbund

https://suhf.se/svenskt-stod-till-ukrainska-forskare/

European University Association

Samarbeten med Ryssland och Belarus

Den svenska regeringen uppmanar lärosäten och forskningsfinansiärer att bryta samarbeten och kontakter med statliga institutioner i Ryssland och Belarus. Jönköping University står bakom beslutet och har pausat samarbeten med partnersuniversitet i Ryssland. JU kommer under nuvarande förhållande inte att ta emot utbytesstudenter från Ryssland och Belarus. Ryska studenter kan fortfarande söka sig till JU genom ordinarie programantagning. JU har inga forskningsavtal med ryska eller belarusiska partners.

Skydd åt hotade forskare

Jönköping University stödjer Scholars at Risk, ett internationellt nätverk som arbetar för att ge skydd åt hotade forskare som inte kan vara verksamma i sina hemländer. JU undersöker möjligheterna att stötta forskarkollegor som direkt eller indirekt drabbats av kriget i Ukraina.

https://www.scholarsatrisk.org/

It-säkerhet

Var extra vaksam mot cyberattacker. Det nuvarande läget med sanktionerna mot Ryssland innebär att det föreligger en ökad risk för cyberattacker. Tänk därför på att upprätthålla din it-säkerhet och skydda din information.

Humanitära initiativ

Jönköping University inventerar vilka boenden som kan upplåtas till ukrainska flyktingar som kommer till Jönköping. JU undersöker även hur vi kan hjälpa studenter som flyr från de drabbade länderna.

Personal och studenter som vill engagera sig i humanitära insatser uppmuntras att i första hand vända sig till etablerade organisationer som engagerar sig i biståndsinsatser. Det finns också möjlighet för personal och studenter att skapa lokala initiativ på det sätt som fungerar bäst i organisationen för att visa stöd och ge hjälp.

Arbetsgrupp

Rektor har tillsatt en arbetsgrupp som ska hantera frågor gällande Ukraina.

Arbetsgruppen består av:

Jenny Dahlkild, kanslichef (sammankallande)

Håkan Sonesson, informationssäkerhetsansvarig

Heidi Woodhouse Schmit, International Relations Manager

Anders Jonzon, kommunikationsdirektör

Anna Lager, kurator