Vid högskolan i Jönköping har det under många år anordnats fortbildnings-kurser för gymnasielärare i fysik. Kurserna har varit inriktade mot experimentell fysik-undervisning med tonvikten lagd på demonstrationer och laborationer, ofta med dator som ett naturligt verktyg för bl.a. mätvärdesinsamlingar. Deltagarnas omdömen har genomgående varit mycket positiva ("den bästa kursen under mina 36 år som lärare"). Efter ett par års uppehåll genomförde vi sommaren 2009 åter fortbildningskurs på temat experimentell fysikundervisning.