Kursen behandlar elektriska och magnetiska fält, induktion, växelström, mätteknik samt simuleringsteknik. Förutom grundläggande begrepp och samband behandlar kursen praktiska övningar i användning av datalogger med olika givare samt datorbaserad modellering och simulering av dynamiska förlopp.

Kursen läses av studerande på utbildningsprogrammet Ee under sista läsperioden i åk 1. I kursen Teknisk fysik ED ges varje vecka tre föreläsningar på två lektionstimmar och ett laborationspass på cirka fyra lektionstimmar.

Lärare: Jörgen Gustafsson, tel. 036 - 10 16 17  Jorgen.Gustafsson@jth.hj.se
Kurslitteratur: Enligt senare besked. Laborationsinstruktioner delas ut vid föreläsningarna.
Närvaro: På laborationer gäller obligatorisk närvaro.
Examination: Vid slutet av första perioden genomförs ett laborativt prov som tillsammans med godkända laborationer ger 3 hp. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen på 4,5 hp.