Produktdesign

Forskningsområdet hanterar i huvudsak två inriktningar. Forskning för design och forskning genom design.

Forskningen hanterar helheten i produktframtagning med fokus på de delar där produktens utformning påverkar processen, med fokus på produktens yttersta gränssnitt i interaktionen med användaren av produkten.

Inriktningen för design handlar om att kvalitetssäkra ytans form vilket är avgörande för hur väl designintentionen uppfattas av slutanvändaren. Forskningen inriktat sig på olika metoder att mäta ytans beskaffenhet och kvalitetssäkra den genom hela produktframtagningsprocessen. Med unik en kombination av avancerade tekniska mätmetoder med hjälp av olika instrument och affektiva mätmetoder kan ytan kvalitetssäkras och verifieras.

Inriktningen genom design hanterar metoder för att hitta unika innovativa lösningar på en produkts design för att möta funktionella och estetiska kund och användarkrav, samt vara möjlig att tillverka på ett industriellt hållbart sätt med hänsyn det tillverkande företagets möjligheter och målsättningar.

Båda inriktningarna hanterar metoder för att undersöka och implementera affektiva värden vid utvecklingen av produkter.

Forskningen bedrivs I samarbete med företag och en forskargrupp bestående av olika kompetenser inom området. Forskningen hanteras och debatteras i olika forum inom såväl avancerade mättekniska forum och konferenser, forum och konferenser för affektiv produktframtagning, som tillverkande företag.

Pågående forskningsprojekt

 

Avslutade forskningsprojekt

Kontakt