I detaljer som tillverkas genom pulvermetallurgisk pressning och sintring finns ett starkt samband mellan geometrisk utformning, val av sinterstål, hur sinterstålet pressas samt hur sintringen och övriga behandlingar i processen utförs.

Introduktion

Värdena på exempelvis materialets hållfasthet som ges i materialtabell kan, i den färdiga produkten, variera inom vida gränser beroende på val av processväg och hur tillverkaren kör processen. Detaljens slutliga egenskaper blir därför i realiteten starkt leverantörsberoende. Det gör att det är idag svårt att konstruera och specificera pulvermetallurgiska detaljer, så att de direkt kan beställas av en tillverkare.

För närvarande specificeras detaljen ofta genom att ange på ritningen vilket sinterstål som ska användas, vilken densitet som krävs och eventuellt något om hur processen ska utföras. Detta kan leda till att för detaljens funktion viktiga egenskaper glöms bort, vilket kan i förlängningen kan leda till haverier.

Syfte

Projektet syftar därför till att ta fram metoder att konstruera och specificera detaljen utgående ifrån vilka egenskaper detaljen måste ha. Beställaren kommer då i större utsträckning kunna lita på att detaljen fungerar i den tänkta applikationen. Tillverkaren kommer att kunna förstå kraven på detaljen och planera sin process så detaljer med rätt egenskaper kan levereras.

Resultat

Resultatet av projektet förväntas bli en konkret handledning i att ta fram vilka krav som ska ställas på produkten och att få med dem på lämpligt sätt i produktspecifikationen, så att dessa enkelt kan kommuniceras till tillverkaren.