Ledningsgruppen är ett viktigt forum för att säkerställa att utbildningarna vid Tekniska Högskolan har en yrkesmässig relevans, och att verksamheten drivs på ett sätt som motsvarar de behov som finns inom och utom högskolan.

Ledningsgruppen har till uppgift att följa upp och initiera förbättringar av utbildning, forskning och samverkan med ett särskilt fokus på programutbildningen definierad i utbildningsplaner och kursplaner.

På avdelningen Industriell produktutveckling, produktion och design finns en gemensam ledningsgrupp för de två högskoleingenjörsprogrammen Produktutveckling och design samt Industriell ekonomi och produktionsledning, tillsammans med masterprogrammen Produktutveckling och material, Produktionsutveckling och ledning samt industridesign, tillsammans med högskoleprogrammen för 3D-teknik samt produktutveckling med möbeldesign. Gruppen är sammansatt av näringslivsrepresentanter, lärare och studenter och är formellt ett rådgivande organ till programansvariga och avdelningschef.