Gunvie Möllås

Affilierad forskare
Affilierade forskare , Högskolan för lärande och kommunikation

Forskning

Gunvie Möllås forskningsintresse är riktat mot hur förutsättningar skapas för varje elevs lärande och utveckling genom främjande, förebyggande och åtgärdande arbete på alla nivåer, det vill säga huvudmanna-, organisations- och gruppnivå. I fokus står den kommunikation och det samspel som konstituerar elevers skolsituationer i den dagliga skolpraktiken. Begreppen delaktighet, kommunikation och lärande betraktas som en oupplöslig triad i studiet av de kommunikativa kontexter som bygger upp den sociala praktiken.

Avhandlingsarbetet utgjordes av en longitudinell, etnografisk studie inom gymnasieskolan. Vidare har studier genomförts inom gymnasiesärskola och den obligatoriska särskolan. Andra studier har exempelvis handlat om fristående skolors beskrivning av sin verksamhet riktad till elever i behov av särskilt stöd, specifika yrkesroller som specialpedagoger och speciallärare, uppföljning av specifika insatser på kommunnivå.

För närvarande pågår studier som knyter an till specifika insatser som har initierats på statlig nivå. Det rör sig om det nationella kompetensutvecklingsprogrammet ”Specialpedagogik för lärande” och riktade insatser inom ramen för ”Samverkan för bästa skola”. I det sistnämnda fallet riktas Gunvies studier mot såväl skolans värdegrundsarbete som organisering, planering, genomförande och bedömning av en pedagogiskt differentierad undervisning.

Biografi

Gunvie Möllås, f 1957, har efter avlagd mellanstadielärarexamen 1978, främst arbetat inom grundskolan. Utbildningen har kompletterats med bland annat en specialpedagogexamen. Studier i pedagogik på magisternivå blev senare inkörsporten till forskarutbildning och en projektanställning vid Göteborgs universitet. Hon disputerade hösten 2009 och anställdes 2010 som universitetsadjunkt vid Högskolan för lärande och kommunikation. Tjänsten som universitetslektor i specialpedagogik har hon haft från 2013 fram till sin pensionering hösten 2023.

Artikel

Ylenfors, M., Malmqvist, J., Möllås, G., Rack, J. (2022). Arbete för flerspråkiga elever som möter svårigheter i läs- och skrivutveckling – en enkätstudie Nordic Journal of Literacy Research, 8(2), 82-105. More information
Anderson, L., Möllås, G., Ohlsson, L. (2019). Characteristics of independent schools directed at students in need of special support: A study of school website presentation Problems of Education in the 21st Century, 77(3), 317-337. More information
Malmqvist, J., Hellberg, K., Möllås, G., Rose, R., Shevlin, M. (2019). Conducting the pilot study: A neglected part of the research process? Methodological findings supporting the importance of piloting in qualitative research studies International Journal of Qualitative Methods, 18. More information
Klang, N., Gustafsson, K., Möllås, G., Nilholm, C., Göransson, K. (2017). Enacting the role of special needs educator – six Swedish case studies European Journal of Special Needs Education, 32(3), 391-405. More information
Göransson, K., Lindqvist, G., Möllås, G., Almqvist, L., Nilholm, C. (2017). Ideas about occupational roles and inclusive practices among special needs educators and support teachers in Sweden Educational review (Birmingham), 69(4), 490-505. More information

Doktorsavhandling

Möllås, G. (2009). "Detta ideliga mötande": En studie av hur kommunikation och samspel konstituerar gymnasieelevers skolpraktik (Doctoral thesis, Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation). More information

Antologibidrag

Möllås, G. (2022). Kompetensutvecklingsinsatser för högre måluppfyllelse. In: Åsa Hirsh & Jesper Boesen (Ed.), Uppdragsutbildning – ett ömsesidigt lärande i samverkan (pp. 20 -37). Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication More information
Malmqvist, J., Möllås, G., Hellberg, K., Hammarqvist, S. (2022). Specialpedagogers arbete med likvärdighet. In: A. Öhman (Ed.), Etiska perspektiv på specialpedagogers yrkesroll och värdepedagogiska praktik (pp. 201 -226). Lund: Studentlitteratur AB More information

Konferensbidrag

Malmqvist, J., Möllås, G. (2019). Enhancing equity through an intervention?. NERA 2019, Education in a Globalized World, Uppsala, Sweden, 6-8 March 2019. More information
Möllås, G. (2018). Vad formar rollen som specialpedagog?. Forskningsbaserad undervisning - Teori och praktik i samverkan, Högskolan för lärande och kommunikation och Jönköpings kommun, 13 november, Jönköping. More information
Lindqvist, G., Göransson, K., Nilholm, C., Möllås, G., Cameron, D., Hannus-Gullmets, B. (2014). Special professions? The role of special educators in the Nordic countries. 42nd Nordic Educational Research Association (NERA) congress, 5-7 March, Lillehammer University College, Lillehammer, Norway. More information

Övrigt

Ylenfors, M., Malmqvist, J., Möllås, G. . 'Never leave a student alone with a Text': A Case Study of Literacy Teaching for Multilingual Students in an Exemplary School. More information

Rapport

Möllås, G., Malmqvist, J. (2019). Intensivstöd, en intervention i Jönköpings kommun med syfte att öka fyra skolors måluppfyllelse samt att uppfylla skollagens kompensatoriska uppdrag. Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication More information
Möllås, G., Gustafson, K., Klang, N., Göransson, K. (2017). Specialpedagogers/speciallärares arbete i den dagliga skolpraktiken: En analys av sex fallstudier. More information