Gunvie Möllås

Affilierad forskare
Affilierade forskare , Högskolan för lärande och kommunikation

Forskning

Forskningsintresset är riktat mot den kommunikation och det samspel som konstituerar elevers skolsituationer i gymnasieskolans sociala praktik.  Avhandlingsarbetet syftade till att synliggöra och beskriva variationen av kommunikativa kontexter som berör elever i behov av särskilt stöd, samt analysera och tolka samspel, handlingar och meningsskapande inom och mellan dessa.

För att få en fördjupad förståelse av den komplexitet som kännetecknar skolans verksamhet har Gunvie också följt ett antal elever under hela deras gymnasieutbildning. Fokus har riktats mot hur eleverna själva har erfarit och förstått sin skolsituation, kommunikationen, den egna delaktigheten och lärandet.

För närvarande pågår studier inom gymnasiesärskolan och i den obligatoriska särskolan. Syftet är dels att undersöka vårdnadshavares förväntningar på gymnasiesärskolan mot bakgrund av tidigare erfarenheter av elevens skolgång och dels att undersöka vårdnadshavares upplevelser och erfarenheter av gymnasiesärskolans möjligheter och begränsningar.

Biografi

Gunvie Möllås, f 1957, har efter avlagd mellanstadielärarexamen 1978, främst  arbetat inom grundskolan. Utbildningen har kompletterats med bland annat en specialpedagogexamen. Studier i pedagogik på magisternivå blev senare inkörsporten till forskarutbildning och en projektanställning vid Göteborgs universitet. Hon disputerade hösten 2009 ("Detta ideliga mötande" - En studie av hur kommunikation och samspel konstituerar gymnasieelevers skolpraktik). 2010 anställdes hon som universitetsadjunkt vid Högskolan för lärande och kommunikation och den 1 november 2013 blev hon internbefordrad till universitetslelktor i specialpedagogik.

Artikel

Ylenfors, M., Malmqvist, J., Möllås, G., Rack, J. (2022). Arbete för flerspråkiga elever som möter svårigheter i läs- och skrivutveckling – en enkätstudie Nordic Journal of Literacy Research, 8(2), 82-105. More information
Anderson, L., Möllås, G., Ohlsson, L. (2019). Characteristics of independent schools directed at students in need of special support: A study of school website presentation Problems of Education in the 21st Century, 77(3), 317-337. More information
Malmqvist, J., Hellberg, K., Möllås, G., Rose, R., Shevlin, M. (2019). Conducting the pilot study: A neglected part of the research process? Methodological findings supporting the importance of piloting in qualitative research studies International Journal of Qualitative Methods, 18. More information
Klang, N., Gustafsson, K., Möllås, G., Nilholm, C., Göransson, K. (2017). Enacting the role of special needs educator – six Swedish case studies European Journal of Special Needs Education, 32(3), 391-405. More information
Göransson, K., Lindqvist, G., Möllås, G., Almqvist, L., Nilholm, C. (2017). Ideas about occupational roles and inclusive practices among special needs educators and support teachers in Sweden Educational review (Birmingham), 69(4), 490-505. More information

Doktorsavhandling

Möllås, G. (2009). "Detta ideliga mötande": En studie av hur kommunikation och samspel konstituerar gymnasieelevers skolpraktik (Doctoral thesis, Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation). More information

Antologibidrag

Möllås, G. (2022). Kompetensutvecklingsinsatser för högre måluppfyllelse. In: Åsa Hirsh & Jesper Boesen (Ed.), Uppdragsutbildning – ett ömsesidigt lärande i samverkan (pp. 20 -37). Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication More information

Konferensbidrag

Malmqvist, J., Möllås, G. (2019). Enhancing equity through an intervention?. NERA 2019, Education in a Globalized World, Uppsala, Sweden, 6-8 March 2019. More information
Möllås, G. (2018). Vad formar rollen som specialpedagog?. Forskningsbaserad undervisning - Teori och praktik i samverkan, Högskolan för lärande och kommunikation och Jönköpings kommun, 13 november, Jönköping. More information
Lindqvist, G., Göransson, K., Nilholm, C., Möllås, G., Cameron, D., Hannus-Gullmets, B. (2014). Special professions? The role of special educators in the Nordic countries. 42nd Nordic Educational Research Association (NERA) congress, 5-7 March, Lillehammer University College, Lillehammer, Norway. More information

Övrigt

Ylenfors, M., Malmqvist, J., Möllås, G. . 'Never leave a student alone with a Text': A Case Study of Literacy Teaching for Multilingual Students in an Exemplary School. More information

Rapport

Möllås, G., Malmqvist, J. (2019). Intensivstöd, en intervention i Jönköpings kommun med syfte att öka fyra skolors måluppfyllelse samt att uppfylla skollagens kompensatoriska uppdrag. Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication More information
Möllås, G., Gustafson, K., Klang, N., Göransson, K. (2017). Specialpedagogers/speciallärares arbete i den dagliga skolpraktiken: En analys av sex fallstudier. More information