Jönköping University med sikte mot framtiden

”För att klara framtidens utmaningar och vara i framkant måste vi bli ännu bättre på att ta vara på våra studenter och anställdas erfarenheter och kunskap”

Stiftelsen Högskolan i Jönköping bildades 1 juni 1994 och har sedan dess varit en självklar kunskapsnod både regionalt, nationellt och internationellt. Under de första 25 åren har Jönköping University (JU) varit en katalysator i större samhällsförändringar som berör ämnen som robotisering, digitalisering, globalisering och att hushålla med jordens resurser. Vi blickar framåt tillsammans med Agneta Marell, rektor för Jönköping University, kring hur JU vill ta en aktiv roll.

Sedan stiftelsen bildades 1994 har Jönköping University utmärkt sig inom olika områden och framförallt med den internationella profilen och med näringslivssamarbeten. Hur ser du på utvecklingen inom dessa två områden i framtiden?

Det stämmer att Jönköping University har haft en internationell profil sedan starten, men JU kan utveckla internationaliseringens dimensioner ännu mer. Ökad mångfald, globalisering och digitalisering gör att känslan av avstånd mellan olika delar av samhället minskar. Samtidigt expanderar företags och organisationers internationella nätverk. Industrin, organisationer och myndigheter vill att våra studenter lämnar Jönköping University med kunskap, färdigheter och synsätt som möjliggör för dem att kommunicera effektivt och arbeta konstruktivt, kreativt och etiskt i miljöer med kulturell och social mångfald.

Vår förmåga att agera som en akademisk katalysator och involvera lokala aktörer är avgörande för att vi ska kunna öka vårt internationella engagemang. Detta innebär också att Jönköping University behöver vara aktiv med att hitta framstående akademiska partners och forskningsgrupper. Genom att vara i framkant inom våra forskningsområden kan JU se till att fortsätta vara en självklar strategisk partner för såväl näringsliv och offentlig sektor, som för andra lärosäten.

Vilka frågor är mest aktuella för JU just nu?

Hållbarhet är en viktig fråga för Jönköping Universitys verksamhetsutveckling och den har varit det i många år. Med de förändringar som sker i samhället nu, ser vi att vi måste öka vår ambitionsnivå ytterligare. Redan idag integrerar vi sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter på hållbarhet i våra utbildningar och vi strävar efter att göra ännu mer. Studenternas engagemang i hållbarhetsfrågan är oerhört viktig: de är vår framtid och vi måste inkludera dem i diskussionen och processen kring vad som är viktigt för vår gemensamma framtid.

Vilka ser du som Jönköping Universitys främsta utmaningar framåt?

Ökad konkurrens, både nationellt och internationellt, har gjort att rekrytering har blivit vår största prioritet, både rekrytering av studenter och personal. JU har framgångsrikt byggt upp en expertis inom flera områden genom världsledande forskning vilket är en förutsättning för att attrahera talanger från hela världen. För att klara framtidens utmaningar och fortsätta vara i framkant måste JU bli ännu bättre på att ta vara på våra studenter och anställdas erfarenheter och kunskap.

Vi arbetar aktivt med olika typer av ackrediteringar, bland annat har Jönköping University, som ett av de första lärosätena i Sverige, ackrediterats enligt EU:s HRS4R (certifieringen innebär att lärosätet håller god standard i arbetet med rekrytering och arbetsförutsättningar för såväl nationella som internationella forskare och lärare). En annan möjlighet för JU att rekrytera och vara attraktiva är att möjliggöra livslångt lärande i samhället. Vi vill göra detta genom att erbjuda kurser och vidareutbildning för personer som vill omskola sig inom sitt yrke eller byta karriär helt.

Finansiering av högre utbildning är en återkommande utmaning för de allra flesta svenska och internationella lärosätena. Hur kommer Jönköping University anpassa sig för att säkra att det fortfarande finns kvar om 25 år?

För att skapa förutsättningar att vara fortsatt relevanta behöver vi attrahera ytterligare forskningsfinansiering. Samtidigt kommer den nationella högre utbildningssektorn inte att kunna förlita sig på någon stor ökning av statlig finansiering specifikt för forskning. Att säkra extern finansiering för forskning blir därför allt viktigare, men konkurrensen om dessa forskningsmedel ökar. Det är därmed viktigt att JU fortsätter attrahera forskningsfinansiering från våra nuvarande källor samtidigt som vi hittar nya vägar för framtida finansiering.

Vilka andra typer av finansiering ser du blir viktiga i framtiden?

Jönköping University måste maximera samarbetsinsatserna både nationellt och internationellt. Just nu får vi relativt lite finansiering från EU-kommissionen och det är viktigt att vi blir mer aktiva i det nya forsknings- och innovationsprogrammet Horizon Europe.

Andra vägar till finansiering är privata aktörer som ser samhällsnytta av att investera i vår kunskapsmiljö och få ta del av vår expertis. Olika stiftelser och fonder har stöttat JU under åren sedan stiftelsen bildades och vi är fortsatt tacksamma för det stödet från alla våra finansiärer.

Agneta Marell är professor i företagsekonomi och har varit rektor för Jönköping University sedan 1 oktober 2017.

 

Hon har varit ledamot i stiftelsestyrelsen sedan 2016 och tiden i styrelsen har gett henne möjlighet att bekanta sig med Jönköping Universitys värdegrund och vision samt bli väl medveten om högskolans verksamhet.

 

Före anställningen som rektor för Jönköping University var Agneta Marell vicerektor vid Umeå universitet och vd för Umeå universitet Holding AB, två roller som gav henne möjlighet att fördjupa sig och fokusera på samverkan och innovation. Hon har även haft flera styrelseuppdrag inom näringslivet och i olika vetenskapliga forskningsråd och stiftelser.

2019-08-28