Helene Ahl Öppnas i nytt fönster. har skrivit boken "Motivation och vuxnas lärande – En kunskapsöversikt och problematisering" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Boken ger en genomgång av olika definitioner på motivation, och den berör de viktigaste teoribildningarna om motivation. Dessa inkluderar teorin om människan som en rationellt beslutsfattande person, teorier om människor som styrda av instinkter och drifter, teorier om människor som väsentligen socialt motiverade och teorier om beteende som i huvudsak inlärt. Inom motivationsteori finns flera stora teoribildningar som bygger på att beteende är behovsstyrt. Författare som Maslow, Hertzberg och McClelland behandlas därför. Vidare berörs kognitiva teorier, med tonvikt på tidiga författare som Piaget, Lewin och Vroom. Senare teoribildningar, som i mångt och mycket är vidareutvecklingar av de tidigare teorierna behandlas översiktligt. Genomgången visar att det inte finns något entydigt svar på vad som motiverar vuxna att vidareutbilda sig.