Detta projekt pågick 2009-2012 och finansierades av Vinnova. 

Projektet ingick i regeringens forskningssatsning om 30 miljoner kronor för att öka kunskapen om kvinnors företagande och dess villkor. Encells delprojekt handlade om att jämföra tre olika länder avseende hur man ser på kvinnors företagande och hur man arbetar för att stödja det, exempelvis i form av utbildning.

Projektansvarig var Helene Ahl Öppnas i nytt fönster..


Sammanfattning: 
Projektet syftar till att undersöka hur de som arbetar för att stödja kvinnors företagande i tre olika länder föreställer sig genus/kön och kvinnor som företagare. Ett grundantagande är att sådana föreställningar 1) beror på ett lands kulturella, politiska och institutionella ordningar och 2) påverkar hur stödprogrammen utformas. Projektet bygger på observationen att internationell (i praktiken anglosaxisk) och icke-kontextualiserad forskning om och erfarenheter av kvinnors företagande ofta okritiskt importeras till Sverige. Att bortse från kulturella politiska och institutionella skillnader kan resultera i stödprogram som inte är optimala för våra förhållanden. Genom ökad förståelse för sådana skillnader kan forskningsresultaten från det här projektet bidra till att skapa mera relevanta och effektivare stödåtgärder.