Kursen syftar till att ge studenterna grundläggande kunskaper i sannolikhetsteori och statistiska inferensmetoder med tillämpningar, speciellt analys av datamängder.

Kursen innehåller följande moment:

  • Grundläggande sannolikhetslära
  • Stokastiska variabler
  • Diskreta och kontinuerliga fördelningar, speciellt normalfördelningen
  • Centrala gränsvärdessatsen och dess tillämpningar
  • Beskrivande statistik
  • Punktskattningar
  • Intervallskattningar
  • Hypotesprövning
  • Ickeparametriska metoder
  • Statistisk kvalitetskontroll

För mer information, kontakta Fredrik Abrahamsson.

Exempel på tidigare givna tentor