Funktionell dispersionsbeläggning

Funktionell dispersionsbeläggning kan ge nya ytegenskaper genom att kombinera en metall med speciella partiklar med hjälp av elektroplätering. Projektet Functional Dispersion Coatings (FunDisCo) syftar till att minska det kunskapsgap som idag finns inom området elektroplätering och därigenom stödja industrin och förnya den industriella processdesignen för efterbearbetning.

Introduktion

Ytteknik har blivit ett kritiskt område för den svenska industrins konkurrenskraft. Flera viktiga sektorer, som till exempel energi- och transportsektorerna, är idag beroende av ytbehandlade komponenter. Morgondagens produktkrav medför ett behov av nya mångsidiga och kostnadseffektiva processer för ytbehandling. Elektroplätering av kompositbeläggningar kan vara en av dessa processer eftersom den är både flexibel och kostnadseffektiv.

Syfte

Att producera dispersionsbeläggningar genom elektroplätering är utmanande. Även om teknologin är lovande och har många fördelar har den en stor begränsning i att det inte går att försäkra sig om en helt felfri och pålitlig produktion. Processparametrarna är också känsliga för förändringar, och här saknas idag en fullständig förståelse för sambanden mellan förändrade parametrar och slutresultat.

Syftet med det här forskningsprojektet är att öka kunskapen om elektropläteringsprocessen genom att studera grunderna i processen och därigenom hitta varje parameters individuella effekt. Projektet kommer också att flytta fram forskningen från användningen av micropartiklar till att använda nanopartiklar.

Hör projektledare Caterina Zanella berätta om projektet i filmen ovan (på engelska).

Förväntade resultat

FunDisCo förväntas resultera i en karta över de optimala parametrarna för elektrodpositiva kompositbeläggningar. Den kommer att vara ett stöd för industrin i deras arbete med att skapa innovation, samt ge efterbehandlingsindustrin en metod för att producera högpresterande dispersionsbeläggningar på nanonivå. Denna forskning kommer också ge en vetenskaplig grund för att analysera mekanismerna bakom dispositionen av partiklar och, genom teoretiska modeller, förklara hur och varför partiklar av nanostorlek beter sig annorlunda under dispositionen.

Samarbetspartner

  • Husqvarna
  • Swedev
  • LPtech
  • Candor Sweden

Projekttid och finansiering

Projektet pågår mellan 1 april 2018 och slutet på mars 2021 och medfinansieras av KK-stiftelsen.

Logotyp KK-stiftelsen

Kontaktinformation

Om du vill veta mer om projektet, vänligen kontakta Caterina Zanella eller Santiago Pinate.