Tekniska Högskolan (JTH) är strategiskt placerad i en region med ett stort antal företag med inriktning mot komponenttillverkning i polymera material. Den dominerande tillverkningstekniken är formsprutning. I regionen finns följaktligen också många tillverkare av formverktyg. Det kan också noteras att en av Europas största filmextruderare finns i regionen (Trioplast i Smålandsstenar).

Det finns därför ett starkt regionalt behov av utbildning inom polymerbearbetning på högskolenivå. För att långsiktigt säkerställa kompetensen inom ämnesområdet krävs att en forskningsverksamhet med tillhörande forskarutbildning byggs upp vid jth. En dylik verksamhet är för närvarande i ett planerings- och uppbyggnadsskede.

Som ett led i denna process deltar jth sedan 1 januari 2001 i ett Nutek-finansierat projekt med målsättningen att utveckla arbetssätt och metoder för att kunna minska ledtiden vid framtagning av formsprutningsverktyg med 50 %. Projektet bedrivs i samarbete med Polymercentrum i Östbo-Västbo, IFP Research, IVF samt ett 15-tal företag.