Mål med arbetet är att genom process- och materialutveckling vidareförädla gjutjärnsmaterial så att förbättrade egenskaper uppnås genom olika mikrostrukturer. Avsikten är att studerade fenomen, bl.a. grafitutskiljning, skall kunna beskrivas med relevanta matematiska modeller. Modellerna ska vara av den art att de kan användas för simuleringsändamål.

Important questions are how the graphite morphology is controlled by magnesium treatment, graphite shapes from lamellar graphite to nodular, D-graphite, compacted graphite, chunky graphite and nodular graphite and mixtures of them. Influence of inoculation and cooling rates on the microstructure. Influence of alloying elements, segregation and transformation of pearlite / ferrite formation.

Mikrostruktur

  • Kärnbildning av eutektikum
  • Segringsförlopp
  • Inverkan av antimon på nodulariteten
  • Ferrit / perlit-tillväxt samt dess kärnbildning
  • Austenitutskiljning

Mekaniska egenskaper

  • Ferritens resp. perlitens hårdhet; inverkan av legeringselement samt kornstorlek (ferrit) eller lamellavstånd (perlit)
  • Inverkan av matrix (ferrit, perlit) samt grafitmorfologi på materialets e-modul
  • Inverkan av grafitens nodularitet på sträckgräns, brottgräns samt brottförlängning
  • Samband mellan hårdhet och sträckgräns, brottgräns samt brottförlängning

Termofysikaliska egenskaper

  • Inverkan av nodularitet, nodultäthet samt matrix på materialets värmeledningsförmåga.