Lärarlyftet är det samlade namnet på regeringens satsning som syftar till att höja lärarnas status och kompetens. Denna lärarfortbildning, som är en uppdragsutbildning, riktas till anställda lärare med en behörighetsgivande examen eller behörighetsbevis. Utbildningen leder till utökad behörighet.

Kontakt

Studievägledande frågor:

Katarina Sebenius

katarina.sebenius@ju.se

Kursadministrativa frågor:

Sofia Wärnbring Bark
sofia.bark@ju.se

Kurser vårterminen 2022 är öppna för anmälan
15 september - 15 oktober

Du ansöker själv direkt via antagning.se där du finner kompletterande utbildningsinformation om respektive kurs nedan.

direkt till våra kurser på antagning.se

Du kompletterar med "Huvudmannens godkännandeblankett" som din arbetsgivare ska skriva under. Blanketten kommer du att hitta här. Pdf, 187.8 kB.

Kurser vårterminen 2022

Lärare som undervisar i åk 1-3

Du som har lärarexamen som är avsedd för minst åk 1-3 och undervisar i åk 1-3 i detta ämne utan att vara ämnesbehörig samt anställning hos en huvudman.

Lärare som undervisar i åk 7-9

Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i detta ämne i åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig.

KURSNAMNANM.KOD
Religionsvetenskap lärare åk 7-9, 31-45 hpINSTÄLLD

Gymnasielärare

Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i detta ämne i gymnasieskolan eller i kommunal vuxenutbildning utan att vara ämnesbehörig, samt är anställd hos en huvudman.

Lärare som undervisar i åk 4-6

Du som har lärarexamen mot minst åk 4-6 eller åk 7-9 och undervisar i detta ämne i åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig, samt är anställd hos en huvudman.

Fritidspedagoger eller motsvarande

Du som har fritidspedagogexamen eller motsvarande som enbart är inriktad mot fritidshem eller enbart mot fritidshem och förskola samt anställning hos en huvudman.

Kursernas upplägg

Kurserna i Svenska som andraspråk genomförs helt på distans medan resterande kurser är distansbaserade med ett antal närträffar i Jönköping. Till varje kurs finns en studieguide med detaljerad information om kursens upplägg, vilken kommer att delges antagna studenter. I studieguiden hänvisas till webbplattformen Canvas, vilken du får tillgång till i samband med registrering på kursen.

Behörighet

Genom Lärarlyftet kan lärare öka sin behörighet och höja sin ämneskunskap. Utbildningen vänder sig till legitimerade lärare inom alla skolformer eller lärare som har en behörighetsgivande examen och som vill komplettera sin utbildning med fler ämnen. För utbildningarna i Svenska som andraspråk, där syftet inte är att kursen ska leda till behörighet, finns inga krav på lärarexamen eller att deltagare ska vara obehörig och detta gäller under förutsättning att huvudmannen söker statsbidrag utifrån förordningen 2016:709.

Waldorflärare

Lärare som saknar behörighetsgivande examen och som undervisar i en fristående skola med waldorfpedagogisk inriktning kan söka de ämneskurser för lärare som erbjuds inom Lärarlyftet. Kurserna leder inte till behörighet i ämne, årskurs eller skolform. För deltagande gäller inte kravet på behörighetsgivande examen. Huvudman ska godkänna deltagandet via särskild blankett som kommer att finnas för nedladdning här. Pdf, 156.9 kB.

Statsbidrag för skolan

Statsbidraget för Lärarlyftet ska underlätta för lärare att komplettera sin behörighet och kompetens med kurser inom Lärarlyftet. Syftet är att eleverna ska få en bättre undervisning.

Länk till mer information finns här (kommer att uppdateras inför våren 2022)