Lärarlyftet

Lärarlyftet är det samlade namnet på regeringens satsning som syftar till att höja lärarnas status och kompetens. Denna lärarfortbildning, som är en uppdragsutbildning, riktas till anställda lärare med en behörighetsgivande examen eller behörighetsbevis. Utbildningen leder till utökad behörighet.

Kontakt

Studievägledande frågor:

Katarina Sebenius

katarina.sebenius@ju.se

Kursadministrativa frågor:

Sofia Wärnbring Bark
sofia.bark@ju.se

Kurser vårterminen 2022 är öppna för anmälan
15 september - 15 oktober

Du ansöker själv direkt via antagning.se där du finner kompletterande utbildningsinformation om respektive kurs nedan. Länk läggs upp här inför ansökningsperioden.

Till hösten 2021 startar vi inga nya kurser inom Lärarlyftet.

Du kompletterar med "Huvudmannens godkännandeblankett" som din arbetsgivare ska skriva under. Blanketten kommer du att hitta här.

Kurser vårterminen 2022

Lärare som undervisar i åk 1-3

Du som har lärarexamen som är avsedd för minst åk 1-3 och undervisar i åk 1-3 i detta ämne utan att vara ämnesbehörig samt anställning hos en huvudman.

Lärare som undervisar i åk 7-9

Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i detta ämne i åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig.

KURSNAMNANM.KOD
Religionsvetenskap lärare åk 7-9, 31-45 hpINSTÄLLD

Gymnasielärare

Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i detta ämne i gymnasieskolan eller i kommunal vuxenutbildning utan att vara ämnesbehörig, samt är anställd hos en huvudman.

Lärare som undervisar i åk 4-6

Du som har lärarexamen mot minst åk 4-6 eller åk 7-9 och undervisar i detta ämne i åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig, samt är anställd hos en huvudman.

Bild för lärare i åk 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet (Tredjedelsfart)

Bild för lärare i åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet (Tredjedelsfart)

Historia för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet (Halvfart)

Historia för lärare i gymnasieskolan, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet (Halvfart)

Naturorienterande ämnen och teknik för lärare i åk 1-3, 15 hp (1-15). Ingår i Lärarlyftet (Kvartsfart)

Naturorienterande ämnen och teknik för lärare i åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet (Halvfart)

Religionskunskap för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet (Halvfart)

Svenska som andraspråk för lärare i åk 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet (Halvfart)

Svenska som andraspråk för lärare i åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet (Halvfart)

Fritidspedagoger eller motsvarande

Du som har fritidspedagogexamen eller motsvarande som enbart är inriktad mot fritidshem eller enbart mot fritidshem och förskola samt anställning hos en huvudman.

Kursernas upplägg

Kurserna är distansbaserade med ett antal närträffar i Jönköping. Till varje kurs finns en studieguide med detaljerad information om kursens upplägg, vilken kommer att delges antagna studenter. I studieguiden hänvisas till webbplattformen Canvas, vilken du får tillgång till i samband med registrering på kursen.

Mer information om respektive kurs läggs upp under början av höstterminen 2021.

Behörighet

Eftersom kurserna inom Lärarlyftet skall leda till behörighet är det viktigt att du har rätt förkunskaper, se behörighetskrav under varje kurs. Om du är osäker på vad din tidigare utbildning innehåller, kontakta ansvarig för studievägledande frågor.

Waldorflärare

Lärare som saknar behörighetsgivande examen och som undervisar i en fristående skola med waldorfpedagogisk inriktning kan söka de ämneskurser för lärare som erbjuds inom Lärarlyftet. Kurserna leder inte till behörighet i ämne, årskurs eller skolform. För deltagande gäller inte kravet på behörighetsgivande examen. Huvudman ska godkänna deltagandet via särskild blankett som kommer att finnas för nedladdning här.

Möjlighet till validering

I kurser som erbjuds inom Lärarlyftet vårterminen 2022 är det möjligt att genom validering tillgodoräkna tidigare högskoleutbildning samt kunskaper och färdigheter som förvärvats i yrkesverksamhet. Ingen begränsning i antalet högskolepoäng som kan valideras gäller för dessa kurser.

Med validering avser Skolverket i detta sammanhang, kartläggning och bedömning av deltagarens kunskaper och färdigheter/ kompetens i förhållande till lärandemål i den kurs/delkurs inom Lärarlyftet som deltagaren är antagen till. Tillgodoräknande kan ske mot tidigare studier och/eller mot kunskaper och färdigheter som förvärvats på annat sätt. Validering är således processen och tillgodoräknande är resultatet av tillräckliga kunskaper och färdigheter. Mer information ges till antagna deltagare i samband med utskick av välkomstbrev efter antagningsbesked. Ansökan om validering kommer du att kunna göra här. 

Statsbidrag för skolan

Statsbidraget för Lärarlyftet ska underlätta för lärare att komplettera sin behörighet och kompetens med kurser inom Lärarlyftet. Syftet är att eleverna ska få en bättre undervisning.

Länk till mer information finns här (kommer att uppdateras inför våren 2022)

Sidan uppdaterad