Patrik Arvidssons huvudintresse och forskningsområde är personer med utvecklingsstörning och fokus ligger på aspekter av självupplevd delaktighet, vardagsfungerande och välbefinnande.

Hans forskning har hittills syftat till att undersöka hur delaktighet enligt ICF kan mätas/bedömas hos personer med lindrig utvecklingsstörning, och avhandlingen från 2013 hette “Assessment of participation in people with a mild intellectual disability” (2013) och handlar om just detta. Framöver syftar forskningen till att fortsätta studera delaktighet och vardagsfungerande hos personer med utvecklingsstörning och framförallt att undersöka vilka faktorer – individuella och omgivningsrelaterade – som underlättar respektive hindrar delaktighet. Det långsiktiga målet med forskningen är att utveckla interventioner som kan främja social delaktighet för målgruppen.

Patrik Arvidsson är också leg. psykolog och arbetar vid vuxenhabiliteringen, landstinget Gävleborg. Det kliniska arbetet handlar till stor del om att utreda, diagnosticera och planera insats för vuxna med utvecklingstörning. På vuxenhabiliteringen jobbar han också med att driva tvärprofessionell klinisk utveckling.