Patrik Arvidsson är medicine doktor i handikappvetenskap (disability research) han huvudsakliga forskningsområde är personer med intellektuell funktionsnedsättning. Hans forskningsfokus ligger på aspekter av självupplevd delaktighet, psykisk hälsa, vardagsfungerande och fullvärdigt medborgarskap.

Foto på forskaren Patrik Arvidsson, han ser glad ut.

Patrik Arvidsson

Forskningen syftar bland annat till att undersöka hur självskattningar av delaktighet (enligt ICF) kan användas och utvecklas för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Forskningen syftar också till att undersöka inkluderande/underlättande faktorer och processer i förhållande till delaktighet, psykisk hälsa och vardagsfungerande. Det långsiktiga målet med forskningen är att utveckla interventioner som kan främja fullvärdigt medborgarskap för målgruppen.

Patrik Arvidsson är också leg. psykolog och arbetar vid vuxenhabiliteringen, Region Gävleborg. Det kliniska arbetet handlar till stor del om att utreda, diagnosticera och planera insatser för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. På vuxenhabiliteringen jobbar han också med att driva tvärprofessionell klinisk utveckling och han är där knuten till Centrum för klinisk forskning och utveckling i Region Gävleborg (CFUG). Han är också Research Associate vid Centre for Augmentative and Alternative Communication, University of Pretoria i Sydafrika.