Torbjörn Falkmer forskar och undervisar i arbetsterapi.

För närvarande består forskningen av att leda forskning och forskargrupper inom områdena medicinska och psykologiska aspekter av medfödda och tidigt förvärvade funktionshinder, samt transportmobilitet för personer med funktionshinder. Även äldres mobilitet och därtill relaterad problematik ingår som en naturlig del i forskningen. Inom ramen för den medicinska och psykologiska forskningen sker kontinuerlig metodutveckling för avancerad mätapparatur samt ergonomisk och synergonomisk forskning. Forskningen har såväl nationella som internationella kopplingar, bland annat med universitet i Australien och USA, samt med forskningsinstitutioner som exempelvis NASA och VTI.

Torbjörn har tidigare varit anställd på Hälsouniversitetet i Linköping, där han tog sin Medicine doktorsexamen på en avhandling om "Cp skador och mobilitet" . Det var på Hälsouniversitetet i Linköping som han sedemera blev utsedd till universitetslektor i Handikappvetenskap och blev docent i Handikappvetenskap. Han har haft sakkunniguppdrag för flera universitet i Sverige och fungerar som expert reviewer för ett flertal tidskrifter.