Graffiti är ett konstnärligt uttryck som har uppstått vid sidan av konstens formella institutioner. Vanligtvis avses en text eller bild som uppförts på en offentlig vägg eller annan yta utan tillstånd. Graffiti är ett sätt att göra sin röst hörd. Det kan ske genom att individen skapar sig ett namn genom sina målningar men också genom att graffitin blir ett verktyg för samhällskritik. En vidare benämning är gatukonst som rymmer en större variation av stilar och material. Genom muralmålningar, stencilgraffiti, gerillastickning och mycket mer tar människor plats i det offentliga rummet.

På Hellidens folkhögskola i Tidaholm arrangerades den 5 – 9 augusti 2019 kursen Graffiti för seniorer. Kursen riktade sig till den som är pensionär eller förtidspensionerad och här skulle deltagarna få lära sig olika trick och tekniker för hur man kan använda sprayfärger och squeezers för måleri utomhus. På Helliden brukar sommarkurser arrangeras inom många områden och kursen Graffiti för seniorer kom till för att experimentera med något nytt för att utvidga det konstnärliga uttrycket, både för kursledaren och för deltagarna.

Bakgrund och syfte

Encell – Nationellt centrum för livslångt lärande vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, har sedan 2012 arbetat med äldres lärande och lärande senare i livet. I och med att befolkningen lever längre har det uppstått ett intresse för vad detta förlängda liv betyder. Vid Encell studeras lärande senare i livet, vad det innehåller och kan innebära, hur det tar form och vad det ger för möjligheter. Metoden för aktuell studie är kvalitativ och utforskande. Den sker genom fotografering, observation och intervjuer. I och med studiens karaktär finns inga forskningsfrågor angivna inför studien. Istället är det i mötet med deltagarna som frågorna och fokus uppstår. Det finns dock inför studien en idé om tre övergripande områden som kommer att behandlas:

  1. En bok där deltagande i kursen illustreras visuellt med foto.
  2. En forskningsartikel om deltagande i kursen, utifrån vad som växer fram i mötet med deltagarna under veckan.
  3. En forskningsartikel som diskuterar fotografi som forskningsmetod för att samla in och presentera material.

Syftet med studien är att öka kunskapen om lärande senare i livet, vilket kan vara intressant för till exempel lärare som arbetar med kurser riktade till denna målgrupp.


Ansvarig för studien är Cecilia Bjursell.