MER - Mathematics Education Research

Mathematics Education Research (MER@JU) samlar forskare, lärare och studenter kring frågor som rör barns och ungas lärande i matematik.

MER@JU utgör en kreativ och kritisk forskningsmiljö och fokuserar på att bilda kunskap om barns och ungas lärande i matematik samt på hur man skapar förutsättningar för att utveckla sådant lärande. Relationen lärande - undervisning har en central plats.

MER@JU utgör en komplett akademisk miljö, dvs. vi bedriver forskning med publicering i internationella tidskrifter och har nationellt och internationellt forskningssamarbete. Forskningen har bäring mot och relevans för HLKs utbildningar och ske ofta i samarbete med intressenter utanför akademin inom olika former av aktionsforskning. I flera av våra projekt har också studenters examensarbete varit integrerade.

Vår forskning utgår i många fall från frågor som genereras i lärares vardagsarbete. Vi är specialiserade på längre samverkans-/forskningsprojekt där lärare och forskare arbetar tillsammans med att undersöka hur man kan förbättra matematikundervisningen så att flera har möjlighet att lära sig. I detta ingår att kartlägga elevernas svårigheter och hur undervisningen möjliggör lärande, för att tillsammans hitta lösningar på problem med matematikinlärning. Problemområden inom detta kan gälla, t.ex.:

 • Hur kan man hantera de nya utmaningar som den senaste kursplanen i matematik ställer?
 • Vad behöver elever lära sig, och vari ligger svårigheterna för att utveckla kunskap om vissa begrepp inom matematiken?
 • Hur kan undervisning utvecklas och förbättras så att fler elever ges möjlighet att lära sig den matematik som målen för grund- och gymnasieskola föreskriver?

Vi är huvudsakligen inriktade mot matematik i förskola, förskoleklass och hela grundskolan, men har även kompetens för att driva forskning och utvecklingsarbeten på gymnasieskolan.

MER@JU utgörs av en professor, två docenter, en lektor, tre doktorander samt en affilierad professor vid Wits School of Education, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa. I MER@JU ingår också två adjunkter anställda vid HLK samt två forskarutbildade lärare anställda i Jönköpings resp. Mörbylånga kommun. Till MER@JU är ytterligare två doktorander antagna vid Inst. för special pedagogik, SU, anknutna.

Inom MER@JU pågår en rad forskningsprojekt

Vi bedriver forskning inom två huvudområden:

 1. Att skapa förutsättningar för lärande i matematik, där olika typer av interventionsstudier ingår.
 2. Studera elevers komplexa lärande i matematik.
 • Projektet FASETT (Förmågan att sinnligt erfara de tio första talen, ett VR-finasierat projekt i samarbete med Göteborgs universitet och flera förskolor). Ulla Runesson Kempe, Anna-Lena Ekdahl
 • Projektet Enhancing teachers’ and students’ learning in primary mathematics in a Learning study (I samarabete med WITS university, Johannesburg). Ulla Runesson Kempe, Anna-Lena Ekdahl
 • Algebraundervisning och aritmetiska uttrycks struktur. Empiriinsamling bland annat med hjälp av olika examensarbetare. (I samarbete med Prof. John Mason, Open University, UK och Prof. Anne Watson Oxford University, UK). Robert Gunnarsson
 • Uppföljning av licentiatprojektet ”Från N->Z. Från naturliga tal till hela tal positiva tal till heltal” (Löwström, 2015). Syftet är att resultat från licentiatuppsatsen ska prövas och utvecklas i andra klassrum och av andra lärare. Ulla Runesson Kempe, Anna Löwström
 • Developing a probing discourse. En studie om hur lärare som deltar i ett kollegialt utvecklingsarbete utvecklar sitt sätt att ställa frågor och därmed skapar bättre möjligheter för elevernas lärande i matematikklassrummet. (Uppföljning av 1 ovan) Pernilla Mårtensson, Jesper Boesen
 • Forska med lärare för lärande. (ett VINNOVA-finansierat projekt). Projektet handlar om på vilket sätt ”forskande lärare” kan finnas i utbildningspraktiken, samt hur skolverksamhet kan utvecklas till en kunskapsproducerande sektor. Pernilla Mårtensson
 • Doktorandprojekt: Rate of change as a single quantity to emphasize the covariational aspect of functions. Ett learning study projekt kring funktionsbegreppet och synen på funktioner som samvarierande variabler. Per Håkansson
 • Doktorandprojekt: Vad behöver elever lära för att nå lärandemål beskrivna i kursplaner? Ett learning study projekt om förmågan att resonera om flersiffriga naturliga tal med hjälp av positionssystemet. Henrik Hansson

Sidan uppdaterad