Projektet adresserar kritiska faktorer i gränssnitten mellan teknikutveckling och produktutveckling samt mellan produktutveckling och produktion. Det genomförs i nära samarbete med fem olika företag och avser att bidra med kunskap om hur gränssnitten effektivt kan hanteras i företag inom tillverkningsindustrin.

De delfrågor som hanteras inom projektet är följande:

  • Vilka svårigheter kan identifieras i respektive gränssnitt?
  • Vilka tekniska och organisatoriska faktorer är kritiska för effektivitet i respektive gränssnitt?
  • Vad är gemensamt för båda gränssnitten och vad skiljer dem åt?
  • Vilka lärdomar kring hantering av respektive gränssnitt kan nyttjas i det andra gränssnittet?

En modell kommer att utvecklas som beskriver vad som inverkar på effektiviteten i gränssnitten samt hur effektiviteten kan förbättras. Den blir därmed ett praktiskt stöd i arbetet att förbättra effektiviteten i gränssnitten. Detta förväntas leda till innovationsprocesser som karaktäriseras av kreativt arbete och kortare ledtider, vilket stärker företagens konkurrenskraft.

Kontaktpersoner
Kristina Säfsten
Glenn Johansson