När verkligheten varierar

Trots den fysiska distansering som Covid19-pandemin medfört har många verksamheter till stor del kunnat fortlöpa med hjälp av digitala mötesplattformar. En växande trend är sk VR-möten som ger möjligheter att skapa en upplevelse som liknar den fysiska upplevelsen. Det är dock utmanande att överföra de fysiska mötenas kommunikativa logik till de digitala eller virtuella. Projektet studerar därför kommunikationen i fysiska, digitala och möten, och utvecklar kunskap om dess förutsättningar.

Syfte

Projektet syftar till att jämföra det kommunikativa samspelet i fysiska, digitala och virtuella möten genom att studera dem avseende kommunikativa praktiker som används; konsekvenser för, och upplevd betydelse för uppgiftshantering, lärande och arbetsmiljö.

Ändamål

Kunskapsutveckling om möten i digitaliseringens tidevarv har stor och sannolikt växande samhällsrelevans, då pandemin på mycket kort tid förflyttat många organisationer till det digitala landskapet. Digitala (2D) och virtuella (3D) möten kan innebära avsevärda fördelar genom det minskade resandet, vilket innebär såväl ekonomiska som miljömässiga fördelar. De bidrar på så sätt till att överbrygga organisationers CSR-ambitioner med hållbarhetsarbete på samhällsnivå. Men de miljömässiga och ekonomiska hållbarhetsfördelarna måste också sättas i relation till de ”hållbara arbetsplatser” som organisationer idag förväntas prioritera, vilket inkluderar t.ex. arbetsmiljö och demografiska villkor.

Projektet producerar på detta sätt nödvändiga kunskaper om de olika mötesformernas konsekvenser för hållbarhet i dess olika dimensioner och på såväl mikro- som makronivå.

Förväntade resultat

Syftet uppnås i ett tvärvetenskapligt samverkans-projekt med två organisationer och genom en kvalitativ ansats i två delstudier:

  1. observation och filmning av möten, samt analys av skriftliga reflektioner från mötes-deltagare som möjliggör interaktionsanalys
  2. fokusgrupper om deltagarnas upplevelser av kommunikationen som möjliggör tematisk analys samt en jämförande studie av de olika mötesformerna.

Resultaten behandlas i lärande workshop mellan samverkansparterna och blir av stor vikt för organisationers hållbarhets- och effektivitets-arbete

Forskarteam

Projekttid och finansiering

Projektet pågår under 2022-2024 och medfinansieras av Forte Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontaktinformation

Om du vill veta mer om projektet, vänligen kontakta Annika Engström.