Planeringsprocesserna i företagen tenderar att i ökande grad bli kritiska när turbulensen hos marknaderna för kunder och leverantörer ökar och produktionsprocesserna blir alltmer komplexa. Produktionsplaneringen länkar kunder till produktionsresurser, balanserar de konflikterande begränsningar som finns och avkrävs ansvar för att kunna möta fluktuerande efterfrågan.

Mer generellt uttryckt ska produktionsplaneringen koordinera orderflödet mellan dynamiska marknadskrav och instabila produktionsresurser. En organisations kompetens inom området bestämmer dess responsiva förmåga och påverkar därmed starkt konkurrensfördelarna. I det europeiska nätverket Cost Action A29, "Human and Organisational Factors in Industrial Planning and Scheduling", HOPS, studeras hur produktionsplaneringens verklighet ser ut i dagens starkt förändrande industriella verksamheter.

Huvudmålet inom HOPS är att öka kunskaperna som krävs för att kunna förbättra planerarens effektivitet i industriellt produktionsplaneringsarbete. Detta kräver framsteg inom följande områden:

Mål 1, Grundläggande kunskap
Kunskap om mänskliga aspekter i planeringsarbetet är fragmenterad och långt ifrån heltäckande. Dessa gap återstår att fylla.

Mål 2, Generell tillämpbarhet
För att kunna skapa förväntade nyttoeffekter måste den grundläggande kunskapens tillämpbarhet säkerställas. Grundläggande insikter måste därför integreras i ett konceptuellt och generellt ramverk för planeringsarbete.

Mål 3, Specifika tillämpningar
Slutligen, utöver grundläggande kunskap och tillämpbarhet gällande antropocentriska aspekter av planeringsarbete, krävs kompetens i hur dessa kunskaper kan integreras i den produktionsplanering som görs ute i företagen.

Eftersom området kräver många typer av kunskaper tillämpas en mångfald av ansatser och metoder för att hålla ett helhetsperspektiv.
Nätverket beskrivs utförligt på HOPS.