ProLoc är ett VINNOVA-projekt som genomförs i samverkan med Lunds tekniska högskola, Mälardalens högskola och fyra företag under perioden 2010-2012.

Syfte och mål

En produktionsstrategi för morgondagens företag måste kunna hantera och värdera en helt ny uppsättning faktorer och parametrar som påverkar valet av lokalisering i det globala produktionssystemet. Syftet med ProLoc-projektet är att skapa en ny typ av beslutsmodell som stöd vid de lokaliseringsbeslut som blir allt viktigare i en värld med hög förändringstakt och ändliga resurser. Mot bakgrund av detta kommer beslutmodellen för effektiva lokaliseringsbeslut att baseras på ett tillverkningsekonomiskt synsätt, som integrerar faktorer rörande produktionssystems-portföljen och produktens livscykel.

Målet är att beslutsmodellen tydliggör produktionssystemets processnära produktionsprestanda såväl som administrativa faktorer på olika nivåer kopplade till kvalitetssäkring och materialförsörjning under produktens livscykelfaser. Målet är att skapa en beslutsmodell där samtliga parametrar av betydelse vid ett lokaliseringsbeslut kvantifieras eller värderas, och att varje parameter integreras i det beslutsstöd vid lokalisering som förväntas vara ProLoc-projektets slutresultatet.

Förväntade effekter och resultat

ProLoc-projektet förväntas resultera i en besluts- och beräkningsmodell som ger en komplett bild av vilka faktorer som inverkar på ett lokaliseringsbeslut och som därmed möjliggör ett helt nytt sätt att resonera kring produktionslokalisering. Beslutsmodellen ska baseras på produktionsprestandas inverkan på tillverkningskostnader kopplat till en livscykelbaserad produkt- och produktionsystems-portfölj, och förväntas bli ett stöd i företagens "Make or Buy" och "Manufacturing Footprint"-processer.

Upplägg och genomförande

Projektarbetet utgår från en aktiv medverkan från företagen som alla bidrar med fallstudier rörande lokaliseringsfrågor och "Make or Buy" frågor. Arbetet är uppdelat i tre arbetspaket, där arbetspaket 1 primärt hanterar parameteridentifiering och analys av produktionssystemskonceptet kopplat till produktens livscykel. Arbetspaket 2 behandlar identifiering av processnära prestandadrivna faktorer och deras implementering i tillverkningsekonomiska modeller för lönsamhetsbedömning och scenariosimulering. Arbetspaket 3 syftar till att integrera parametrar och analysresultat från arbetspaket 1 och 2 i en sammanvägd beslutsmodell för beräkning och värdering av nyckeltal som är av avgörande betydelse vid lokaliseringsbeslut.

Deltagande företag

  • Haldex Foundation Brakes AB
  • Volvo Construction Equipment Division AB
  • Alfa Laval AB
  • SECO Tools AB