Ett vanligt förhållningssätt mellan leverantörer och kunder kännetecknas av att parterna befinner sig i ett konkurrensförhållande gentemot varandra och försöker reducera motpartens styrkeposition.

Med detta förhållningssätt präglas parternas beteende av att de försöker undvika alla former av beroende, samt att reducera förhandlingsstyrkan hos motparten. För kunden innebär detta t ex att insatserna för att utveckla och avveckla ett leverantörsförhållande bör vara låga. För leverantören innebär detta synsätt att dominerande kunder undviks, så att ingen kund dominerar kapacitetsutnyttjandet.

Utvecklingen inom bland annat informationsteknologin möjliggjort ökad logistisk integration och dessutom ökat förutsättningarna för ökad synlighet i gemensamma flöden. Flöden av material kan koordineras så att de totala kostnader för materialhantering minskar och säkerheten i kapacitetsplaneringen ökar i kedjan från leverantör till kund. De risker som den enskilde kunden eller leverantören tar genom att gå in i partnerskap är dock många och i många fall nya. Föreliggande projekt är sammanfattningsvis inriktat mot att studera hur risker, ur ett leverantörsperspektiv, hanteras vid olika typer av logistiska samarbeten. Resultat från projektet kommer att adderas till en tidigare publicerad licentiavhandling.

Kontaktperson
Jörgen Dernroth