Kursen avser att introducera den linjära algebrans idéer och metoder, bland annat vektorer, matriser och egenvärden, samt ge färdighet i användandet av dessa för lösning av geometriska eller andra problem, som kan formuleras med hjälp av vektorer, matriser och linjära ekvationssystem. Kursen skall ge en grund för att i tillämpningar kunna använda den linjära algebrans metoder som kraftfulla modellerings- och beräkningsinstrument.

Kursen innehåller följande moment:

  • Vektoralgebra med geometriska tillämpningar
  • Matrisalgebra och determinanter
  • Linjära ekvationssystem
  • Linjära avbildningar
  • Baser och basbyten
  • Egenvärden och egenvektorer

För mer information, kontakta Fredrik Abrahamsson.

Exempel på tidigare givna tentor