Kursen avser att introducera den linjära algebrans idéer och metoder samt ge grunderna till linjär optimering och exempel på dess tillämpning. Material som behandlas är bland annat vektorer, matriser och egenvärden och syftet är att ge färdighet i användandet av dessa verktyg för lösning av linjära optimeringsproblem men även geometriska problem behandlas. Kursen skall ge en grund för att i tillämpningar kunna använda den linjära algebrans och optimeringslärans metoder som kraftfulla modellerings- och beräkningsinstrument för olika beslutssituationer.

Kursen innehåller följande moment:

  • Vektoralgebra med geometriska tillämpningar
  • Matrisalgebra och determinanter
  • Linjära ekvationssystem
  • Linjära avbildningar
  • Egenvärden och egenvektorer
  • LP-problem
  • Grafiska lösningsmetoder för linjära optimeringsproblem
  • Introduktion av Simplexmetoden
  • Känslighetsanalys och skuggvariabler
  • Modellering och lösning av linjära optimeringsproblem med Excel

För mer information, kontakta Anders Andersson.

Exempel på tidigare givna tentor