En central problemställning inom logistik och produktion är hur man hanterar osäkerhet. Syftet med den här kursen är att utrusta studenten med en begreppsapparat och ett antal verktyg som kan användas vid analys av osäkerhet i termer av slumpmässiga variationer som kan modelleras med stokastiska variabler. Grundläggande begrepp och teorier inom sannolikhetsteori och statistiska inferensmetoder introduceras och tillämpas på frågeställningar som är centrala för en logistiker.

Kursen innehåller följande moment:

 • Grundläggande sannolikhetslära
 • Osäkerhet i termer av slumpmässiga variationer och hur den skapar behov av buffertar i materialflöden
 • Stokastiska variabler
 • Linjära funktioner av stokastiska variabler (t.ex. additivitet i form, tid och plats hos väntevärden och varianser)
 • Diskreta och kontinuerliga fördelningar, speciellt normalfördelningen
 • Centrala gränsvärdessatsen och dess tillämpningar
 • Tillämpningar av normalfördelning på lagerstyrning, prognostisering och kvalitetsstyrning
 • Beskrivande statistik och punktskattningar med tillämpningar inom bl.a. prognostisering
 • Intervallskattning och konfidensintervall
 • Kvalitetsstyrning och beräkning av styrgränser ("sex sigma")
 • Hypotesprövning
 • Köteori och beläggningsgradens betydelse för ledtider
 • Korrelation och kovarians
 • Ickeparametriska metoder

För mer information, kontakta Fredrik Abrahamsson.

Exempel på tidigare givna tentor