Lastbil och lastbilsmotor

Hur vi kan möjliggöra och säkerställa en hållbar design och produktion av gjutjärnskomponenter? Forskningsprojektet Lean and sustainable design and production of cast iron components (Lean Cast) tar avstamp i vår tids klimatrelaterade utmaningar och söker hållbara lösningar. 

Introduktion

Gjutjärn är ur miljösynpunkt en av de bästa tekniska legeringar – med avseende på tillverkning och livslängd – som idag finns för komplexa fordonsapplikationer. Materialet är helt återvinningsbart, vilket bidrar till dess förhållandevis begränsade miljöavtryck.

Motor

Den sofistikerade tillverkningsprocessen för gjutjärn, som innefattar smältning och gjutning, bidrar till en oönskad variation i materialets egenskaper och kan orsaka defektbildning. Detta begränsar komponenternas livstid och medför onödigt stor förbrukning av naturresurser i produktionsprocessen.

Syfte

Syftet med Lean Cast är att flytta fram kunskapsfronten inom design och produktion av gjutjärnskomponenter med ett övergripande fokus på att ta fram en miljömässigt hållbar process.

De lösningar som utvecklas inom projektet kommer i första hand att leda till ökat materialutnyttjande i gjutningen, minskad förbrukning av naturresurser som metaller, sand och mineraler, kortare utvecklingstider för gjutprodukter, samt förlängd livstid hos komponenterna genom optimering av processparametrar och materialegenskaper.

Lean Cast är ett synergiprojekt med ett flertal underprojekt som fokuserar på formmaterial, defektbildning, materialegenskaper samt modellering och simulering av fenomen som uppstår under gjutningen.

Förväntade resultat

Resultatet av projektet förväntas bli:

  • modeller för online-prediktering av produktionsparametrar
  • modeller för att förutsäga materialegenskaper och defekter
  • metoder för att skapa indata vid simulering av egenskaper och defekter
  • demonstratörer som möjliggör design och processkontroll
  • riktlinjer för implementering av erhållna resultat i industripraxis

Samarbetspartners

  • Scania CV AB
  • SinterCast AB
  • SKF Mekan AB
  • Volvo Group Trucks Technology AB

Projekttid och finansiering

Projektet pågår under perioden 1 september 2018 till 31 januari 2022 och medfinansieras av KK-stiftelsen (11,07 MSEK), Jönköping University (3,27 MSEK) och samarbetsparterna (11,07 MSEK).

Logotyp KK-stiftelsen

Kontaktinformation

Om du vill veta mer om projektet, vänligen kontakta:

Attila Diószegi, e-post attila.dioszegi@ju.se, tel +46 73686 2114, eller

Jessica Elfsberg, e-post jessica.elfsberg@scania.com, tel +46 855 380410