Forskarskolan UPGRADE – Lärarutbildning och skolans digitalisering är en nationell forskarskola som under våren 2020 antar minst nio doktorander. Forskarskolan finansieras av Vetenskapsrådet och syftet är att stärka den digitala kompetensen i lärarutbildningarna och öka andelen lärarutbildare med forskarutbildning.


Forskarskolan är ett samarbete mellan nio lärosäten som alla har starka profiler mot digitalisering i skola och samhälle. Följande nio lärosäten ingår: Umeå universitet (värduniversitet), Göteborgs universitet, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Jönköping University, Högskolan Väst, KTH, Linneuniversitetet, samt Mittuniversitetet. I den nyligen lanserade svenska nationella handlingsplanen för digitalisering av skolan betonas lärarutbildningen som avgörande för att förbereda lärare för att kunna använda digital teknik på meningsfulla sätt i sin yrkesverksamhet. Inom forskarskolan berörs frågor kopplat till digitalisering i skola, förskola och lärarutbildning i vid bemärkelse. Centrala problemställningar kan röra sig på såväl policynivå som vara verksamhetsnära.

Det kan medföra studier som berör ett organisations- och ledningsperspektiv såväl som studier av lärares och lärarutbildares undervisning och elevers och lärarstuderandes lärande med digital teknik, såväl i som utanför skolan.

I forskarskolan kommer forskning att initieras inom följande brett formulerade områden:

  • Hur förbereds lärarstudenter för arbete i en digitaliserad skola?
  • Hur integreras och användas teknik i olika lärarutbildningsprogram och ämnen?
  • Hur vidareutvecklas och införlivas arbetssätt och metoder som inkluderar digital teknologi genom lärarutbildningen och över ämnen och områden?
  • Hur utvecklar lärarutbildarna sin digitala kompetens och på vilket sätt kommer det att bidra till lärarstudentens kunskaper i undervisning och lärande med digital teknik?
  • Hur påverkar den digitala omvandlingen av det omgivande samhället lärarutbildningen, och hur tar lärarutbildningen upp möjligheter och begränsningar med skolans digitalisering?

    Läs mer på Grade Research site. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.