Kundorderpunktens position

Kundorderpunkten indikerar vart i försörjningskedjan en kund knyts till produkten. Placeringen påverkas av vilken produktleveransstrategi företaget har. Generellt brukar fyra produktleveransstrategier nämnas: tillverkning mot kundorder lager (MTS), montering mot kundorder (ATO), tillverkning mot kundorder (MTO) samt konstruktion mot kundorder (ETO). För samtliga produktleveransstrategier gäller att före KOP baseras produktionen på spekulation och efter KOP baseras den på åtagande från kund. 

Grad av säkerhet

Säkerheten angående en kundorder går oftast inte direkt från spekulation till åtagande, utan kunskapen om en kundorder ökar gradvis. Till exempel kan information såsom vad som efterfrågas, när leverans ska ske och hur stor volym ordern är på successivt öka, vilken ligger till bas för en förväntan om hur den slutgiltiga kundordern eller åtagandet kommer att se ut. Graden av säkerhet går alltså från osäker (spekulation) till säker (åtagande) via förväntan. 

Grad av kundanpassning

Beroende på produktstrukturen kan variantspridning ske tidigt eller sent i produktionsprocessen. Punkten i flödet där spridningen sker kallas variantspridningspunkt. Innan denna punkt tillverkas produkten på spekulation och bör därför vara en standardprodukt. Efter denna punkt tillverkas produkten mot åtagande och kan  därför vara en kundorderunik- eller specialprodukt. Det finns även ett mellanting, modulariserade produkter, där standardmoduler tillverkas mot spekulation och som sedan monteras ihop efter kundens önskemål efter det att en kundorder har tagits mot.

Grad av kundorderstyrning

Grad av kundorderstyrning utgörs av en kombination av grad av säkerhet och grad av kundanpassning vilket resulterar i nio olika situationer som ett tillverkande företag kan befinna sig i. Det finns dock ett antal situationer som är mindre gynnsamma än de övriga: en specialprodukt bör inte tillverkas innan någon information finns om vad kunden efterfrågar. Under förväntan får endast När? och Hur mycket? vara okänt när det gäller specialprodukter. På samma sätt bör ingen kundanpassning av modulariserade produkter ske på spekulation. Trots detta uppstår dessa situationer allt oftare hos företag när leveransledtiden ökar på grund av förlängda transportsträckor och kommunikationsvägar etc. I dessa fall har ingen hänsyn tagits till produktens konkurrensfaktorer vid utformningen av inköpsstrategi.