Forskningsprojektet har undersökt sambandet mellan produktionsstrategier och inköpsstrategier, och då i synnerhet med avseende på hur grad av kundorderstyrning och grad av kundanpassning påverkar grad av samverkan.

Projektmål

Målet med forskningsprojektet är att, i samarbete med näringslivspartners, gemensamt identifiera behov, möjligheter och problem i leverantörsrelationer och strategiska inköpssituationer.

Introduktion

I det här forskningsprojektet undersöks sambandet mellan produktions- och inköpsstrategier, och då i synnerhet med avseende på hur grad av kundorderstyrning och grad av kundanpassning påverkar grad av samverkan.

En stark trend de senaste åren har varit att företag etablerar starka samarbeten och partnerskap med varandra, men det är inte alltid det mest resurseffektiva. Grunden till hela projektet är att utnyttja olika grader av samverkan och hjälpa företagen att på ett enkelt sätt välja vilken grad av samverkan som är bäst lämpad i en viss situation. Situationen i sin tur påverkas av grad av kundorderstyrning, vilken är kopplad till positioneringen av kundorderpunkten (KOP), graden av säkerhet gällande kundordern, samt variantspridningspunktens position.

Grad av kundorderstyrning skiljer på produkter som tillverkas mot kundorder respektive mot lager. Dessa produkter har ofta olika ordervinnare och orderkvalificerare och konkurrerar därför på olika marknader och på olika sätt. Denna aspekt är ofta central i valet av produktionsstrategi. Ett rimligt antagande är därför att inköpsstategin borde utformas så att den ligger i linje med vald produktionsstrategi, för att därigenom stödja produktens ordervinnare och -kvalificerare, även kallat konkurrensfaktorer.

Resultat

Resultatet från projektet är en metod för kunddrivet inköp som bland annat birar till att på ett systematiskt sätt kunna välja och/eller utvärdera leverantörsrelationer resurseffektivt, vilket bidrar till att stärka företagens konkurrenskraft.

Löptid

Projektet pågår mellan januari 2009 och juni 2013 och genomförs i samarbete med KK-stiftelsen. Projektet avslutas med en konferens som presenterar resultaten från projektet och som är öppen även för deltagare utanför projektet, se länk i högerspalten.

Projektgenomförande

Detta forskningsprojekt har genomförts genom samproduktion vilket innebär att akademi och näringsliv gemensamt har identifierat behov, möjligheter och problem, och sedan arbetat tillsammans för att skapa resultat för ömsesidig nytta och lärande. En förutsättning för att detta har varit ett aktivt deltagande från alla parter. De deltagande företagen har därför genomfört aktiviteter kopplade till detta projekt även på egen hand. Inom projektet har elva gemensamma workshops och lika många styrgruppsmöten genomförts.

Företagens frågeställningar

Ericsson i Borås tillverkar kundunika artiklar med en tydlig variantspridningspunkt. Materialflödet och produktionsstyrningen innan respektive efter denna punkt skiljer sig åt vesäntligt men inköpen sker på samma sätt.

Fagerhult Belysning har ett allt större produktsortiment med både kundanpassade och standard-produkter. Fagerhult har dock gemensamt inköp för alla typer av produkter och särskiljer inte på kundorderpunktens positionering.

Husqvarna Rider har två olika produktfamiljer som riktar sig mot den professionella- respektive privata marknaden och för dem ska kundorderpunkt, inköp och försörjningskedja undersökas.

Parker tillverkar kundanpassade hydralpumpar med mycket kort leveransledtid mot kund. Med inköp från lågkostnadsländer förlängs dock deras anskaffningsledtid.

Siemens har delat upp sina slutprodukter, ång- och gasturbin-anläggningar, i två delar, med olika position i förhållande till kundorderpunkten, där kärnturbinen anskaffas och tillverkas mot lager och kringutrustningen anskaffas och tillverkas mot order.

I projektet ingår även Combitechs kunder, däribland företag med produktlivscykler från tre månader till 40 år, vilket ställer helt olika krav på grad av samverkan med leverantörer.