Forskningsbaserad undervisning – teori och praktik i samverkan

Perspektiv på undervisning i skuggan av en pandemi

OBS! Sidan kommer kontinuerligt att uppdateras med mer information.

Datum för nästa konferens: 10 november 2020.

OM FÖRUTSÄTTNINGARNA (P.G.A. COVID 19) GÖR ATT VI INTE KAN HA EN FYSISK KONFERENS SÅ KOMMER DEN SKE DIGITALT.

PRIS: 400 kronor - GRATIS för dig som skickar in ett paper för en presentation!

För fjärde året i rad arrangerar Jönköpings kommun och Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University konferensen Teori och praktik i samverkan som en mötesplats för praktiker och forskare. Ambitionen är att tillsammans stanna upp, reflektera och utbyta erfarenheter kring lärande och undervisning baserat på såväl vetenskaplig grund som beprövade erfarenheter.

Hur kan en forskningsbaserad undervisning utveckla elevers kunnande och lärares undervisningspraktik utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund? Den regionala konferensen tar sin utgångspunkt i både det systematiska skolutvecklingsarbete som bedrivs i regionens förskolor och skolor och den skolnära forskning som bedrivs vid HLK:s forskningsmiljöer. Vi tror att en ökad samverkan mellan yrkesverksamma lärare och skolforskare kan bidra till en fortsatt utveckling av skolans undervisningspraktik.

Vi vill med konferensen bidra till att skapa en gemensam regional arena där intresserade kan mötas kring den centrala frågan om hur undervisningen kan utvecklas genom ökad och fördjupad samverkan.

Syftet med konferensen är att

-fånga upp och sprida forskningsbaserade skolutvecklingsprojekt såväl som forskningsprojekt med relevans för undervisning i förskola, grund- och gymnasieskola

-inspirera deltagare och medverkande till utbyte och fördjupade kunskaper, erfarenheter och perspektiv på undervisning

-identifiera möjliga synergieffekter mellan deltagare, medverkande och presenterade projekt

Du är välkommen att medverka med bidrag till konferensen.
Förslag på teman innehåll i presentationer:

• Undervisningsuppdraget i fokus
• Nya former av pedagogik och didaktik
• Undervisningsuppdraget kontra andra uppdrag
• Lärarens roll, identitet och uppdrag
• Nya arbetssätt och organisationsförändringar
• Omställning till digitaliserade undervisningsformer
• Digitala verktyg och teknikmedvetenhet
• Elevernas perspektiv: fördelar och nackdelar
• Drivkrafter och omvärldstrender
• Demokrati och livslångt lärande
• Tankar om framtiden

Du är lika välkommen att komma som deltagare utan att presentera något, men vi uppmuntrar ett aktivt deltagande och deltagande i diskussioner.

Vår ambition är att konferensen ska lägga grunden för en fortsatt regional samverkan mellan forskare och yrkesverksamma inom förskola, fritidshem och skola där samverkansfokuset kretsar kring undervisningen inom dessa verksamheter.

Målgruppen för konferensen är alla inom förskola, skola och högskola som är intresserade av forskningsbaserad undervisning.

Du som är intresserad av att skicka in ett Paper för en presentation (15 minuter) är välkommen att mejla ditt abstract till ULRIKA.STJERNDAHL@JU.SE senast den 14 oktober.
Ditt abstract bör innehålla ca. 300 ord med titel, kort bakgrund, syfte och ett eventuellt resultat. Bifoga också en kortfattad presentation av personen/personerna som är tänkta att medverka i presentationen.

Frågor och funderingar kring call for papers mejlas till
PERNILLA.SODERBERG@JONKOPING.SE

Övriga frågor:

jesper.boesen@ju.se Ansvarig för forskningsmiljön PUF vid HLK
ulrika.stjerndahl@ju.se Samverkanskoordinator


Hjärtligt välkommen!

Konferensen ges som samarrangemang mellan Högskolan för lärande och kommunikation och Jönköping kommun.
Sidan uppdaterad 2020-06-01

Sidan uppdaterad 2017-05-30