Syftet med konferensen är att

-fånga upp och sprida forskningsbaserade skolutvecklingsprojekt såväl som forskningsprojekt med relevans för undervisning i förskola, grund- och gymnasieskola

-inspirera deltagare och medverkande till utbyte och fördjupade kunskaper, erfarenheter och perspektiv på undervisning

-identifiera möjliga synergieffekter mellan deltagare, medverkande och presenterade projekt

Hur kan en forskningsbaserad undervisning utveckla elevers kunnande och lärares undervisningspraktik utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund? Den regionala konferensen tar sin utgångspunkt i både det systematiska skolutvecklingsarbete som bedrivs i regionens förskolor och skolor och den skolnära forskning som bedrivs vid HLK:s forskningsmiljöer. Vi tror att en ökad samverkan mellan yrkesverksamma lärare och skolforskare kan bidra till en fortsatt utveckling av skolans undervisningspraktik.