Arbetsterapeut

180 hp | 3 år | Programstart: HT 2017 | Examen: Arbetsterapeutexamen och Filosofie kandidatexamen med huvudområdet arbetsterapi.
Till ansökan (öppnar 15 mars)

En arbetsterapeut arbetar med människor som på grund av olika orsaker riskerar att förlora eller har förlorat möjligheten att klara vardagens aktiviteter. Arbetsterapeuten motiverar, inspirerar och möjliggör för klienten att nå framsteg och få ut så mycket som möjligt av livet.

Arbetsterapeutprogrammet i Jönköping arbetar aktivt med att genom vänlighet och höga förväntningar – på såväl studenter som lärare - skapa en lärandemiljö som främjar tillit och samarbete för ökad kreativitet, effektivitet och kvalitet i studiearbetet.

Huvudområdet arbetsterapi omfattar såväl teori som praktik med fokus på aktivitet. Första året är i huvudsak inriktat på aktivitet och hälsa utifrån förebyggande och hälsofrämjande insatser. Under det andra året studerar du aktivitet och ohälsa ur ett socialt och medicinskt perspektiv samt arbetsterapeutiska åtgärder för att återskapa hälsa och välbefinnande. Det tredje året förbereder för att kunna medverka i utvärdering och utveckling av arbetsterapeutisk verksamhet och avslutas med ett examensarbete.

Studera utomlands

Du har goda möjligheter att förlägga en del av dina studier vid något av våra partneruniversitet. I samband med internationellt utbyte kan vissa kurser vid Hälsohögskolan helt eller delvis ges på engelska.

Praktik/VFU

Praktiska och verksamhetsförlagda studier är integrerade under utbildningen och är i första hand förlagda till olika orter i regionen.

Examen och legitimation

3 år, 180 hp. Programmet leder fram till arbetsterapeutexamen inklusive filosofie kandidatexamen med huvudområdet arbetsterapi. Arbetsterapeutexamen ligger till grund för Socialstyrelsens utfärdande av legitimation.

Efter utbildningen

Som arbetsterapeut kommer du att arbeta med förebyggande och hälsofrämjande insatser eller med rehabilitering. Målet är att den enskilda människan, trots ohälsa eller andra hinder för vardagliga aktiviteter, ska kunna utveckla och använda sina egna resurser för att klara vardagens aktiviteter, vara delaktiga i samhället och känna att livet och dess aktiviteter är meningsfullt.

Hälsohögskolan erbjuder magister- och masterprogram i arbetsterapi.

Sandra, före detta student, berättar mer om programmet

Rankad 10-i-topp

Högskolekvalitet är en del av Svenskt Näringsliv och jämför kvaliteten mellan olika utbildningar vid svenska lärosäten. Topplistorna har gjorts genom en undersökning bland nyexaminerade studenter och programansvariga.

Arbetsterapeutprogrammet på Högskolan i Jönköping ligger på femte plats i kategorin "Flest kvalificerade jobb" och på sjunde plats i kategorin "Störst chans till jobb".

 "Studenter som läst programmet har bättre förutsättningar att få ett kvalificerat jobb, snabbt efter examen",

skriver Högskolekvalitet.se.

Läs merLäs mindre

Emilia vill hjälpa människor att må bra

– Jag valde att studera till arbetsterapeut eftersom jag vill arbeta med människor och hjälpa dem att få sin vardag och sitt liv att fungera på bästa möjliga sätt. Att jag valde Jönköping beror dels på att min familj finns i närheten men framförallt på att Arbetsterapeutprogrammet här har så gott rykte. ...


Läs hela intervjun

Silje har hela människan i fokus

Silje Hammarlund 22, växte upp i USA men har bott i Sverige sen hon var 14. Hon känner sig  inte riktigt svensk, inte riktigt något annat heller. Internationell. En världsmedborgare. Därför lockade Högskolan i Jönköping.  – Jag vill plugga utomlands. Och det är så kul att möta många olika kulturer, ...


Läs hela intervjun

Fakta

Programmet ges vid Hälsohögskolan

Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campusbaserad
Antal platser: 40
Programstart: HT 2017
Sista anmälan: 2017-04-18
Anmälningskod: HJ-52323
Behörighet:
Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.
Urval:
65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Examen:
Arbetsterapeutexamen och Filosofie kandidatexamen med huvudområdet arbetsterapi.
Våra partneruniversitet

Kurser inom programmet

Termin 1

Arbetsterapi i yrke och forskning, 30 hp
Kursen består av tre delkurser: Arbetsterapi och yrkesutövning, Teoretisk grund för arbetsterapi och Vetenskaplig metod.
I de två första delkurserna kommer du att skaffa dig en första inblick i det kommande yrket, dess utveckling och ansvarsområden. Vidare kommer du att bekanta dig med några av de teorier och modeller som belyser begreppet aktivitet samt aktivitetens betydelse för människan. Dessutom innebär kursen att du påbörjar en personlig utveckling genom att reflektera över dig själv i mötet med andra.

Den sista delkursen kommer framför allt att handla om betydelsen av ett vetenskapligt förhållningssätt, ge en introduktion till kvalitativ metod, kvantitativ metod och statistik samt hur du kan söka och granska artiklar.

Under denna första termin kommer du att få prova på Interprofessionellt lärande, IPL, tillsammans med övriga utbildningsprogram på Hälsohögskolan samt Internationalisering på hemmaplan.

Termin 2

Arbetsterapi och utveckling, 30 hp
Kursen består av tre delkurser: Barn och ungdom, Vuxenlivet och Äldre.
Kurserna handlar om vad som påverkar utförandet av aktivitet under olika perioder i livet. Du kommer bland annat att skaffa dig kunskap hälsa/ohälsa, anatomi och fysiologi, psykologi, sociologi och ergonomi. Du kommer också träna på samtal och kommunikation, arbeta med kreativitet samt skaffa dig kunskap om preventivt och hälsofrämjande åtgärder.

Termin 3

Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom, 30 hp
Kursen består av sex olika delkurser som tillsammans syftar till att du ska kunna arbeta som arbetsterapeut genom hela arbetsprocessen med individer och grupper. Kurserna är Arbetsprocesser, Funktionsnedsättningar i rörelseapparaten, Neurologiska funktionsnedsättningar, Psykiatriska funktionsnedsättningar och Verksamhetsförlagd utbildning.
Du kommer att skaffa dig kunskaper om olika arbetsterapeutiska datainsamlingsmetoder och instrument. Du kommer kunna analysera hur insamlade data om aktivitet och delaktighet, kroppsfunktioner och omgivningsfaktorer påverkar det dagliga livets aktiviteter. Du kommer också att kunna formulera mål och med stöd av olika arbetsterapeutiska angreppssätt/modeller planera och genomföra olika åtgärder. I denna kurs ingår sjukdomslära och verksamhetsförlagd utbildning som viktiga delar.

Termin 4

Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid ohälsa och utsatta livssituationer, 9 hp
Precis som i kursen Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom syftar denna kurs till att du ska kunna arbeta som arbetsterapeut genom hela arbetsprocessen med individer och grupper. Fokus i denna kurs är dock aktivitetsproblem vid ohälsa och utsatta livssituationer såsom stress, smärta, missbruk, kriminalitet, fattigdom mm.

Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp
Denna kurs har samma fokus som kursen Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom. Tanken är att du ska få möjlighet att tillämpa aktuella kunskaper inom ytterligare ett område än det du var inom i ovanstående kurs.

Arbetsterapi och aktivitetsproblem genom hela livet, 9 hp
Precis som i kursen Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid ohälsa och utsatta livssituationer syftar denna kurs till att du ska kunna arbeta som arbetsterapeut genom hela arbetsprocessen med individer och grupper. Fokus i denna kurs är aktivitetsproblem relaterade till barn och ungdom, vuxenlivet och äldre.

Aktuell forskning inom arbetsterapi, 6 hp
Denna kurs består av flera valbara kurser om 1,5–3 hp som behandlar aktuell forskning inom arbetsterapi med fokus på de områden där våra forskare är verksamma

Termin 5

Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp
Syftet med kursen är att du ska kunna tillämpa teoretiska kunskaper och utveckla praktiska färdigheter för att skaffa handlingsberedskap för det kommande yrket. Kursen är en 5 veckors sammanhållen VFU kurs, som avslutas med en praktisk/klinisk examination inom den verksamhet där du befinner dig.

Vetenskaplig metod, 7,5 hp
Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig kunskaper om vetenskapsteoretiska inriktningar och de forskningsmetoder som följer med respektive inriktning.

Ledarskap och kvalitet, 10,5 hp
I ditt kommande arbete som arbetsterapeut ingår ofta arbetsledande arbetsuppgifter. I denna kurs kommer du att tillägna dig kunskaper om gruppdynamik och ledarskap samt dess relation till arbetsprestationer. Du kommer också att utveckla din medvetenhet om din egen ledarskapsstil. I arbetet som arbetsterapeut ingår dessutom att ständigt förbättra och utvärdera ditt arbetssätt samt att bedriva arbetsterapi i enlighet med evidensbaserad praxis. Kunskaper som behövs för att fullfölja detta yrkesansvar kommer att introduceras och fördjupas i denna kurs.

Valbar kurs, 4,5 hp
I denna kurs fördjupar du dig i något av ämnena som du tog del av i kursen Aktuell forskning inom arbetsterapi, 6 hp

Termin 6

Verksamhetsförlagd utbildning på nya arenor, 10,5 hp
Kursen genomförs i form av verksamhetsförlagda studier inom en verksamhet där det inte finns någon arbetsterapeut men där det finns behov av arbetsterapi. Fokus är arbetsterapeutiska metoder och strategier på nya arenor samt entreprenöriellt förhållningssätt inom arbetsterapi. I denna kurs ingår också Interprofessionellt lärande, IPL som en viktig del.

Examensarbete, 15 hp
Syftet är att du i ett examensarbete fördjupar dina kunskaper i arbetsterapi inom ett avgränsat område. Du ska även utveckla och fördjupa dina kunskaper i vetenskapligt arbetssätt genom att tillämpa detta i examensarbetet.

Globalt perspektiv på aktivitet, 4,5 hp
Denna kurs fokuserar på hur människors hälsa och möjlighet till meningsfulla aktiviteter samt behov av arbetsterapi skiljer sig åt mellan olika kulturer i såväl Sverige som i övriga delar av världen.

Valbara kurser, 10,5 hp
När du ska bestämma inriktningen på din valbara kurs kan du välja bland kurser som Avdelningen för rehabilitering erbjuder men också kurser som övriga avdelningar på Hälsohögskolan eller Högskolan i Jönköping har i sitt utbud. Du kan också välja att läsa kursen vid annat universitet eller utomlands inom ramen för något av de utbytesprogram som finns kopplade till Arbetsterapeutprogrammet. Det är viktigt att den kurs som du väljer är relevanta i relation till målen för yrkesexamen. Valen sker därför i samråd med programansvarig.

Termin 1

Arbetsterapi, introduktion, 7,5 hp
Studenten ska skaffa sig en första inblick i det kommande yrket, dess utveckling och ansvarsområden. Vidare ska studenten bekanta sig med några av de teorier och modeller som belyser begreppet aktivitet samt aktivitetens betydelse för människan. Dessutom ska kursen innebära att studenten påbörjar en personlig utveckling genom att reflektera över sig själva i mötet med andra.

Vetenskaplig grundkurs, 7,5 hp
Innehåller delkurserna Vetenskapsteori och forskningsmetodik respektive Statistik.

Psykologi, 7,5 hp
Kursen behandlar bland annat individens utveckling, personlighetspsykologi samt socialpsykologi.

Arbetsterapi, aktivitet och hälsa, 7,5 hp
Kursen behandlar människans utveckling och hälsa genom aktivitet. Efter genomgången kurs ska du kunna identifiera frisk- och riskfaktorer för hälsa ur ett aktivitetsperspektiv och kunna värdera människors aktivitetsmönster utifrån samhälleliga och etiska aspekter.

Termin 2

Arbetsterapi, preventivt och hälsofrämjande arbete, 7,5 hp
Studenten ska kunna redogöra för trender, prognoser och mål avseende folkhälsa i ett nationellt perspektiv. Vidare ska studenten kunna identifiera indikatorer för hälsa/ohälsa ur ett aktivitetsperspektiv samt kunna föreslå lämpliga hälsofrämjande åtgärder.

Anatomi och fysiologi för arbetsterapeuter, 7,5 hp
Kursen syftar till att den studerande skall skaffa sig kunskaper om kroppens normala fysiologiska processer samt tillhörande relevant anatomi.

Normalitet, marginalisering och delaktighet, 15 hp
Kursen syftar till att studenten skaffar sig kunskaper om habilitering/rehabilitering och välfärdspolitik samt förståelse för individers och gruppers livsvillkor i samhället och de åtgärder som kan bidra till delaktighet i relation till möjligheter, behov och krav.

Termin 3

Ergonomi, 7,5 hp
Efter genomgången kurs skall studenten ha kunskaper om ergonomins grunder och kunna analysera aktiviteter, vardagssituationer och miljöer utifrån ergonomiska aspekter. Dessutom skall studenten kunna medverka i planering av ergonomiskt förändringsarbete i form av individinriktade åtgärder, anpassning av miljö och aktiviteter/arbetsuppgifter samt produktutveckling.

Sjukdomslära för arbetsterapeuter, 10,5 hp
Kursen behandlar skador och sjukdomars påverkan på kroppsstruktur, kroppsfunktioner och utförande av aktivitet samt dess behandling relaterad till arbetsterapeutisk behandling

Gerontologi, 4,5 hp
Kursen behandlar biologiskt primärt och sekundärt åldrande, socialt åldrande, psykologiskt åldrande och psykogeriatrik

Arbetsterapi, utredning av människa, miljö och aktivitet i samspel, 7,5 hp

Syftet med denna kurs är att studenten skall tillägna sig kunskaper om olika arbetsterapeutiska datainsamlingsmetoder och instrument. Studenten skall kunna analysera insamlade data om hur aktivitet och delaktighet, kroppsfunktioner och omgivningsfaktorer påverkar det dagliga livets aktiviteter. I kursen ingår även strimman ”Empatisk kompetens”.

Termin 4

Arbetsterapi, förebyggande och kompensatoriska åtgärder, 22,5 hp.

Det övergripande syftet med kursen är att studenten skall tillägna sig kunskaper för att med stöd av arbetsterapeutiska angreppssätt/modeller kunna föreslå förebyggande, förbättrande och kompensatoriska åtgärder inom olika områden i arbetsterapi.

Går vissa terminer på engelska

Information, undervisning och handledning, 7,5 hp

Termin 5

Valbara kurser om 7,5 hp:

  • Arbetsterapi och åldrande ur ett hälsofrämjande perspektiv
    Kursens utgångspunkt är hälsofrämjande insatser inom arbetsterapi med fokus på äldre. Omgivnings- och personfaktorer som främjar/begränsar hälsa behandlas. Studenten ska självständigt identifiera aktivitetsrelaterade risk- och friskfaktorer samt med dessa som grund utforma en plan för ett hälsofrämjande projekt som beaktar projektdeltagarnas delaktighet.
  • Arbetsrehabilitering
    I kursen ingår momenten Hälsa och arbete, Bedömning av arbetsförmåga, Ansvarsfördelning inom arbetsinriktad rehabilitering och Arbetsrehabiliterande åtgärder.

Arbetsterapi, verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp
Syftet med kursen är att tillämpa teoretiska kunskaper och utveckla praktiska färdigheter för att skaffa handlingsberedskap för det kommande yrket. Kursen är en 5 veckors sammanhållen VFU kurs, som avslutas med en praktisk/klinisk examination inom den verksamhet studenten befinner dig.

Arbetsterapi i utveckling, 15 hp

I ditt kommande arbete som arbetsterapeut ingår att ständigt förbättra och utvärdera ditt arbetssätt samt att bedriva arbetsterapi i enlighet med evidensbaserad praxis. I denna kurs introduceras och fördjupas kunskaper som behövs för att fullfölja detta yrkesansvar. Du får också tillämpa dina färdigheter inom dessa områden genom att planera ett förbättringsprojekt, det vill säga utveckla en projektidé till ett konkret projektförslag tillsammans med en studiekamrat på er VFU-plats.

Termin 6

Vetenskaplig metod, fördjupning, 7,5 hp
Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig kunskaper om vetenskapsteoretiska inriktningar och de forskningsmetoder som följer med respektive inriktning.

Arbetsterapi, verksamhetsförlagd utbildning på nya arenor, 7,5 hp
Kursen genomförs i form av verksamhetsförlagda studier inom arbetsterapiverksamhet. Fokus är arbetsterapeutiska metoder och strategier på nya arenor samt entreprenöriellt förhållningssätt inom arbetsterapi.

Arbetsterapi, examensarbete, 15 hp
Syftet är att studenten i ett examensarbete fördjupar sina kunskaper i arbetsterapi inom ett avgränsat område. Den studerande ska även utveckla och fördjupa sina kunskaper i vetenskapligt arbetssätt genom att tillämpa detta i examensarbetet.

Valbara kurser

När du ska bestämma inriktningen på din valbara kurs kan du välja bland kurser som Avdelningen för rehabilitering erbjuder men också kurser som övriga avdelningar på Hälsohögskolan eller Högskolan i Jönköping har i sitt utbud. Du kan också välja att läsa kursen vid annat universitet eller utomlands inom ramen för något av de utbytesprogram, som finns kopplade till Arbetsterapeutprogrammet. Det är viktigt att den kurs som du väljer är relevanta i relation till målen för yrkesexamen. Valen sker därför i samråd med programansvarig.

Om du har frågor, hör av dig till oss på studera@ju.se

Vi skickar gärna vår programkatalog till dig. Beställ katalogen här.

Du kan även kontakta vår studievägledning, deras kontaktuppgifter hittar du här.

Ange din e-postadress:Texten granskad / uppdaterad 2017-09-15

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2014-03-07
Fråga oss
X
Har du frågor kring att börja studera på Jönköping University? Vi är tyvärr inte online just nu, men ställ gärna din fråga nedan så hör vi av oss så snart vi kan.

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information