Specialpedagogiska kollegiet

Forskningens strålkastarljus riktas mot de möjligheter och utmaningar som framträder i arbetet med att skapa en likvärdig och inkluderande utbildning för alla barn och elever. Forskningen förväntas ge kunskapsbidrag om hur förutsättningar skapas på samhälls-, organisations-, grupp- och individnivå för att alla barn och elever ska nå så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling.

Kontakt:
Git Blomberg

Specialpedagogiken är mångvetenskaplig och dess karaktär kommer också till uttryck i forskningen som bedrivs. Den har därför ofta kopplingar till andra vetenskapliga discipliner och studieobjektens komplexitet ställer krav på en teoretisk och metodologisk mångfald.

Samverkan sker i stor utsträckning med kommuner och enskilda förskolor/skolor, samt med olika forskare nationellt och i viss mån internationellt. Forskningen har också en tydlig relevans för lärarutbildningen och specialpedagogisk kompetensutveckling som sker i form av fristående kurser, samt genom praktikutvecklande uppdragsverksamhet som sker på olika nivåer och med nationell spridning.

I gruppen riktas forskningsintresset mot exempelvis:

  • En likvärdig förskola och barns behov av stöd
  • Litteracitetsutveckling för flerspråkiga elever
  • Kommunikation, delaktighet och lärande
  • Inkluderings- och exkluderingsprocesser
  • Fördelning av ekonomiska resurser och elevers rätt till särskilt stöd

Sidan uppdaterad