Förstudie om ICT-utveckling för byggherrefunktionen.

Informations- och kommunikationsteknologi (ICT) behandlas i en ny rapport från Byggherrarnas utskott för FoU och högskolesamverkan.

Förstudien syftar till att motivera och formulera hur svenska byggherrar, i egenskap av kravställare och beställare, ska kunna medverka till att påverka och driva utveckling inom ICT till nytta för byggherrefunktionen och därmed stärka byggherrens roll som förändringsagent.Rapporten visar att svenska byggherrar idag tydligt fokuserar på ICT som ett redskap att hantera problem i produktframställningsprocessen. Det är också inom detta område man ser de största affärsnyttorna. Det här är anmärkningsvärt, eftersom produktframställningen inte primärt är ett byggherreansvar.

Därför föreslår rapporten en ny vision för fortsatt ICT-utveckling: att med hjälp av ICT stärka byggherrens nyckelposition som kravställare i förhållande till de andra aktörerna i byggprocessen genom att flytta fokus till byggprocessens tidiga skeden.Förstudien ger vissa förslag till rekommendationer om byggherrens krav på ICT-användning i upphandlingar och även förslag till prioriteringar i fortsatt utveckling. Utskottet har ställt sig bakom rapporten och har för avsikt att vidareutveckla dess förslag till rekommendationer och FoU-program.