Prototyp för produktinformationsflöde

Introduktion

Byggbranschen har en avgörande betydelse för den miljömässiga hållbarheten, särskilt under tillverknings- och driftfaserna. Modellen för den cirkulära ekonomin kan mycket väl tillämpas på branschens affärsmodell, men den kan inte nå sin fulla potential om inte I4.0-revolutionen får fullt genomslag i hela branschen. Särskilt tillverkningsindustrin spelar en avgörande roll när det gäller produktinformationsutbytet som äger rum från det tidiga designstadiet till dess att produkten återanvänds eller återvinns. Trots branschens ansträngningar att öka digitaliseringen – ofta hemmasnickrade lösningar som inte alltid tar hänsyn till lagar, regler eller normer – bidrar till en fragmenterad och därmed ineffektiv digitaliseringsprocess. Forskningen visar på de möjligheter som finns och fördelarna det skulle innebära för hela byggbranschen om man började använda webbaserade lösningar för informationsutbytet baserat på SW, LD och maskininlärning. Därför är syftet med projektet att undersöka informationsutbytet mellan tillverkningsindustrin och sektorn för drift, underhåll och upprustning (renovering) av byggnader genom användning av avancerad digital teknik baserad på t.ex. LD, SW och digitala tvillingar samt att ta reda på hur sådan teknologi kan underlätta byggbranschens affärsmodell för den cirkulära ekonomin. ProFlow kommer att genomföras av ett forskarteam från Tekniska Högskolan i Jönköping och delfinansieras av Vinnova, Fagerhult Belysning, Informationsbyggarna och Plan B.

Syfte

ProFlow syftar till att förbättra informations-utbytet mellan tillverkningsindustrin och sektorn för drift, underhåll och upprustning (renovering) av byggnader genom användning av avancerad digital teknik som länkade data och digitala tvillingar samt att ta reda på hur sådan teknologi kan underlätta en cirkulär ekonomi.

Planering och genomförande

Ett team av seniora forskare och en doktorand kommer att verka i nära samarbete med partnerföretagen. Projektet kommer att följa designforskningsmetodikens (DRM) olika steg: Klargörande av forskningssyftet, beskrivande studie 1, modellutveckling (däribland tillämpning av prototypen i olika steg: kravanalys, design, utveckling, användarutvärdering och optimering), beskrivande studie 2, resultatspridning (konferenser, vetenskapliga tidskrifter, seminarier med relevanta aktörer i branschen, branschrelevanta informationstidskrifter).

Projektets påverkan

Den svenska byggbranschen har som mål att spara tid, kostnader och minska miljöpåverkan. Digitaliseringen är nyckeln till att nå målen. ProFlow kommer att förbättra informationsutbytet med tillverkningsindustrin och resultaten skulle kunna implementeras och användas direkt i båda branscher och bidra till deras ömsesidiga, pågående digitaliseringsprocess. I projektet kommer tekniska lösningar att testas och utvecklas och metoder och organisationsprocesser revideras.

Vill du veta mer om projektet?

Vill du vara med och utveckla nästa projekt?