Forskningsseminarierna vid Högskolan för lärande och kommunikation är öppna för samtliga forskare, lärare och doktorander vid lärosätet. Ingen föranmälan behöver göras.

Kommande seminarier 2021

 

Välkommen på Planeringsseminarium för Jennie Berg!
Torsdag 21 oktober, 13.00 via Zoom.

Jennie Bergs avhandlingsprojekt handlar om lärares litteraturundervisning i en digitaliserad omvärld. Jennie vill undersöka hur lärare i F-3 kan utveckla elevernas litterära kompetens genom förnyade praktiker och interaktioner stödda av digital teknik. Projektet innebär i dagsläget också en genomlysning av vad litterär kompetens i F-3 är idag, samt av etablerade praktiker, såsom högläsning och textsamtal.

Läsgrupp:
Diskutant: Margareta Häggström, HLK
Doktorander: Josefin Rostedt och Pontus Bäckström

Ytterligare information kontakta asa.lundgren@ju.se


Välkommen på Halvtidsseminarium för Kerstin Klavebäck.
Torsdag 21 oktober, 14.30 via Zoom.

Normkritisk läsundervisning på högstadiet – i ljuset eller i skuggan av internationell forskning?

- Hur forskningsresultat speglas i svensklärares gemensamma diskurs kring läsundervisning på högstadiet

Det här forskningsprojektet utgör en kritisk analys av ämnet läsning med avseende på genus. När jag i projektet har granskat hur läsforskning i ljuset av genus presenterar resultat och slutsatser, samt undersökt svensklärares uppfattningar om läsning som koncept och deras diskurs kring praktiker och strategier för att skapa engagemang och delaktighet för både pojkar och flickor i läsundervisningssituationen, har avsikten varit att: i.) bidra med empiri som kan nyansera läsforskning med avseende på genus ur ett didaktiskt perspektiv, ii.) bidra till att lärare kritiskt tar till sig av vetenskap och transformerar den till den egna praktiken, iii.) bidra till att utveckla och förbättra läsundervisningen i förhållande till normkritisk pedagogik som syftar till ökad respekt för människors olikheter.

Följande övergripande forskningsfråga har formulerats:

  • Hur ser sambandet ut mellan läsforskning där genusskillnader uppmärksammas och lärares syn på den didaktiska läsundervisningen inom svenskämnet där engagemang och delaktighet försöker skapas för både pojkar och flickor?

Läsgrupp:
Diskutant: Angelica Simonsson, fil. dr, GU
Intern läsare: Jenny Malmqvist, lektor, JU
Doktorand HLK: Maria Helming Gustavsson

Ytterligare information kontakta asa.lundgren@ju.seWelcome to the Final Seminar - Ana Carolina Almeida Souza

Friday 2021-11-12, 13:00-15:00 via Zoom.

The seminar is conducted in Portuguese.

Reading group:

  • Internal reviewer: Yvana Carla Fachine de Brito, associate professor (docent), Federal University of Pernambuco, Brazil.
  • Reviewer 1: Paola Sartoretto, associate professor (docent), Jönköping University.
  • reviewer 2: Eduardo Antonio de Jesus, professor, Federal University of Minas Gerais, Brazil.

Title:
Experiências Transmídia no Parque Temático Magic Kingdom: Branding, Espaço e (In)sustentabilidade na Disney.

In English: Transmedia Experiences at Magic Kingdom Theme Park: Branding, Space, and (In)sustainability at Disney.

Description:
Short description: The doctoral dissertation seeks to understand how the transmedia experience in theme parks is shaped by the conceptual triangulations between branding, space, and sustainability.

For further information contact Renira.Gambarato@ju.se


Välkommen på Planeringsseminarium för Linda Sjödin!
torsdag 25 november, 14.00 via Zoom.

Linda skriver en licentiat inom handikappvetenskap och den handlar om hur personalen vid habiliteringen arbetar för att öka barns delaktighet i habiliteringsprocessen.
Lindas arbete utgår både från fokusgruppsintervjuer och från enkätmaterial.

Läsgrupp:
Diskutant: Maria Björk, HHJ
Doktorander: Jabil Seven och Otto Hedenmo

Ytterligare information kontakta asa.lundgren@ju.se

 

Välkommen på Slutseminarium för Mari Ylenfors!
Fredag 3 december, 13.00.
Lokal/plats meddelas senare.

Läsgrupp:

  • diskutant: Kristina Hellberg, universitetslektor, Lnu.
  • granskare 1: Catarina Schmidt, docent, JU.
  • granskare 2: Andrea Atterström, Karin Bybro doktorander HLK.

Titel:
Undervisningspraktiker för flerspråkiga elever som möter svårigheter i läs- och skrivutvecklingsprocessen – främjande, förebyggande och åtgärdande insatser

Beskrivning:
Licentiatuppsatsen undersöker skolors arbete med flerspråkiga elever som möter svårigheter med läsning och skrivning utifrån olika aspekter: främjande arbete, förebyggande arbete för att reducera läs- och skrivsvårigheter, identifiering av läs- och skrivsvårigheter samt stödinsatser för att utveckla elevers läs- och skrivförmåga. Licentiatuppsatsen består av två delstudier. Delstudie 1, en enkätstudie, ger en övergripande bild av en kommuns skolors beskrivning av arbetet och delstudie 2, en fallstudie i två verksamheter, som ger en mer djupgående beskrivning och förståelse för en skolas arbete.


Ytterligare information kontakta Åsa Lundgren


Om seminarierna

Det övergripande temat för seminarierna är "Lärande och kommunikation", men seminariernas ämnesanknytning, teorier och metodologier varierar.

Vissa seminarier är obligatoriska:

  • Planeringsseminarier sker i den forskningsmiljö till vilken doktoranden hör . Vid detta tillfälle presenterar doktoranden kort sin forskningsplan muntligt och sedan diskuterar en annan doktorand (om sådan finns med i läsgruppen) och en forskare från forskningsmiljön innehållet i planen för att ge synpunkter och vägledning inför det vidare arbetet.
  • Under arbetet med licentiatuppsatsen/doktorsavhandlingen ska doktoranden redovisa dess kvaliteter vid ett eller två offentliga seminarier, beroende på vilken examen som eftersträvas: ett halvtidsseminarium (för doktorsexamen) och ett slutseminarium (för licentiat- och doktorsexamen). De offentliga seminarierna leds av extern diskutant.