Behoven av en ny tandläkarutbildning och odontologiskt centrum för tandvård är många, här har vi samlat dem.

Argumenten

Ökad efterfrågan

Befolkningsökningen och satsningar på förebyggande tandvård har ökat efterfrågan på tandläkare.

Fler lever längre med sina egna tänder i behåll vilket ökar behovet hos en åldrande befolkning, samtidigt som befolkningsökningen och satsningar på förebyggande tandvård ytterligare ökar efterfrågan.

Det är stor brist på tandläkare och tandvårdspersonal i flertalet regioner.

Framför allt är bristen på tandläkare stor utanför de större städerna.

Enligt Socialstyrelsen (Statistik om tandhälsa 2020) har andelen som årligen besöker tandvården minskat sedan 2011, och det finns stora skillnader mellan utbildningsnivåer, mellan regioner och efter besökstyp. Andelen av den vuxna befolkningen, 24 år och äldre, som årligen besöker tandvården ligger på strax under 49 procent år 2020, jämfört med 56 procent år 2019.

Arbetsförmedlingen bedömer, enligt sin senaste yrkesprognos juni 2021, att konkurrensen om arbeten för tandläkare är mycket liten över nästan hela landet, att det råder en mer påtaglig brist på tandläkare och att möjligheterna till arbete är mycket goda på både ett och fem års sikt. Efterfrågan är också hög för specialisttandläkare, både inom regionerna och vid tandläkarutbildningarna, där det dessutom finns ett stort behov av forskarutbildade lärare. Alltför få nyutbildade stannar vid akademin idag.

Socialstyrelsen skriver i Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvård samt tandvård (Nationella planeringsstödet 2021) att tandläkare redovisas som bristyrke av 17 regioner, och 13 av regionerna rapporterar brist på tandhygienister. Socialstyrelsen konstaterar dessutom att regionerna rapporterar brist på erfarna tandläkare, men även nyexaminerade uppges vara svåra att rekrytera i vissa regioner. På samma sätt har vissa regioner brist på allmäntandläkare medan andra rapporterar att bristen gäller specialisttandläkare.

En ny tandläkarutbildning är en viktig del för att lösa den stora bristen, samtidigt som utbildningen kommer att producera lärar- och forskarkompetens som kan fylla på de olika universitetens fakulteter.

Framtida pensionsavgångar skapar stora kompetensluckor

Med nuvarande utbildningsdimensionering bedöms bristen kvarstå fram till 2035.

Långa avstånd till lärosäten och konkurrens med privat tandvård är några av orsakerna till tandläkarbristen. Rapporten lyfter även att pensionsavgångar av tandläkare driver på bristen, och i Universitetskanslersämbetets prognos 2021 skriver man: "Med nuvarande utbildningsdimensionering bedöms dagens brist vara oförändrad och kvarstå fram till 2035."

Invånarna förväntar sig hög tillgänglighet till tandvården och jämlik tandhälsa, oavsett var man bor i Sverige.

En mer jämlik tandhälsa efterfrågas, så att alla invånare har tillgång till tandläkare, oavsett var man bor i Sverige (Den nya tandvårdsutredningen När behovet får styra, SOU 2021:8).

Unikt lång verksamhetsförlagd klinisk träning

Genom ett nära samarbete med Folktandvården i Sveriges regioner kommer utbildningen kunna erbjuda 150 dagars verksamhetsförlagd klinisk träning, vilket är unikt för den nya satsningen.

Det nära samarbetet med Folktandvården och flertalet regioner, där även privata aktörer erbjuds att medverka, kommer att bidra till en fungerande tandvård i hela landet liksom landsbygdsutveckling.

Digital utveckling skapar nya krav på moderniserad utbildning

Digitala verktyg och hjälpmedel för tandvård och tandhälsa har utvecklats enormt inom både utbildning och behandlingar runt om i världen. Den nya utbildningen tar därför sin utgångspunkt i denna utveckling, och skapar en framtida tandläkarutbildning där banbrytande teknik ingår redan från början.