Karta över Sverige som illustrerar vilka regioner som stödjer en ny tandläkarutbildning.

Över hälften av Sveriges regioner står bakom satsningen på en ny tandläkarutbildning.

En av satsningens framgångsfaktorer är samverkan, dels via kunskapsinhämtning internationellt och nationellt, samt genom VFU tillsammans med Sveriges regioner. Samverkan sker också tillsammans med Odontologiska Instutionen och mellan fackhögskolorna vid Jönköping University.

Ledande kompetens och kunskap tillsammans med Odontologiska Institutionen

Den Odontologiska Institutionen kommer att förse utbildningen med odontologisk lärarkompetens. Som ett första steg i detta har Jönköping University inrättat så kallade kombinationstjänster inom odontologi, som ger lärosätet viktig kompetens för att arbeta vidare med uppbyggnaden av tandläkarutbildningen, och samtidigt bidra till forskning och innovation.

Till att börja med inrättades under sommaren tre nya tjänster, två professurer och en lektorstjänst som ger personerna möjlighet att arbeta och forska på lärosätet, samtidigt som de även arbetar kliniskt i regionen. Dessa kombinationstjänster är en viktig del för att ytterligare stärka den redan goda samverkan mellan Region Jönköpings län och Jönköping University.

Tvärsektoriella samarbeten inom Jönköping University lägger grunden för innovation

Jönköping University som lärosäte lägger stor vikt innovation, hållbarhet och entreprenörskap, genom bland annat kunskaper från Jönköping International Business School. Detta kommer att vara värdefullt inte minst för de studenter som i framtiden vill starta privatpraktik.

Vidare kommer man att använda expertisen inom Tekniska högskolan vid Jönköping University för att utbilda studenterna inom materiallära, med fokus på tandvård.

Hälsohögskolan vid Jönköping University är ett av Sveriges ledande lärosäten inom hälsa, vård och socialt arbete, och erbjuder sedan tidigare tandhygienistutbildning, med en studentklinik som drivs tillsammans med Region Jönköpings län.

Så här vill regionerna samverka

Över hälften av Sveriges regioner ser ett behov av en ny tandläkarutbildning och fler tandläkare. De har tecknat avsiktsförklaringar för att stå bakom initiativet för att upprätta tandvårdskliniker där studenterna vid Jönköping University planeras göra den verksamhetsförlagda delen av sin utbildning. Dialog sker med ytterligare regioner i Sverige för att ansluta sig till konceptet.

Region Östergötland

Här finns samverkan i fokus! Vi har gjort en fördjupad avsiktsförklaring och hela Region Östergötland stödjer ansökan. Med nära samverkan med LiU kan vi facilitera forskningen samt hitta och skapa bra processer. Vi har jobbat med klinikbaserade forskningsnätverk mot akademisk barntandvårdscentrum i Stockholm. I det här projektet har vi en tanke kring att jobba på ett likartat sätt.

Jag hoppas att fler regioner vill fördjupa avsiktsförklaringarna. Vi kan alla utföra riktigt bra VFU och det finns en del av oss som kan tillföra mer. Dessutom ligger entreprenörskapet med i planen. Studenter ska komma in med med nya tankar och förbättringsmöjligheter för verksamheten. Det är viktigt att man kan tillföra från båda håll.

AnnaCarin Dahlgren,
tandvårdsdirektör i Region Östergötland