GRACE är ett strategiskt forskningsprogram, en så kallad forskningsprofil, med stöd från KK-stiftelsen, JTH och näringslivet. Akademi och industri samarbetar för att med hjälp av integrerad och plattformsbaserad produktframtagning lyckas med den gröna omställningen inom tillverkningsindustrin.

Varför GRACE?

Den europeiska gröna given (The Green Deal) innebär nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050 och ekonomisk tillväxt frikopplad från resursanvändning. För att detta ska lyckas krävs mobilisering både inom akademin och industrin. Framtida konkurrenskraft och hållbarhet inom tillverkningsindustrin är nära kopplad till förmågan att integrera produkt- och produktionsutveckling. Med förlängda produktlivscykler, nya användarscenarier och cirkulär tillverkning i kombination med ny framväxande teknik kommer dessutom komplexiteten i produkter, produktion och produktframtagningsprocesser öka. Möjligheten att realisera olika lösningar som stödjer hållbarhet och cirkularitet bestäms till stor del under produktframtagningsprocessen och ytterligare forskning för att stödja detta behövs.

Vad är målet med GRACE?

Det övergripande målet med GRACE är att stödja tillverkningsindustrins långsiktiga förmåga att lyckas med den gröna omställningen genom integrerad och plattformsbaserad produktframtagning. "Integrerad" innebär att samverkan mellan funktioner, personer, system stöds, såväl tekniskt som organisatoriskt. "Plattformsbaserad" innebär att strategiska tillgångar, såsom komponenter och kunskap, återanvänds i produkter och processer för att minimera resursanvändning samtidigt som kundvärdet maximeras. GRACE ska bidra med ny kunskap, nya och bättre processer och stöd för produktframtagningsprojekt, där hållbarhets- och cirkularitetsaspekter beaktas redan från start.

I nära samverkan med näringslivet

Innehållet i GRACE har tagits fram i samverkan med flera industriföretagen i syfte att säkra hög grad av näringslivsrelevans. Förutom elva företag medverkar initialt fyra nätverkspartners i profilen, vilka är viktiga för att resultaten ska nå ut till fler företag.

Arbetet i profilen GRACE startade den 1 april 2024 och ska pågå under åtta år. Inom profilen kommer ett flertal olika forskningsprojekt att initieras. För att hålla samman verksamheten i GRACE ska en samverkansarena skapas, en mötesplats för såväl kunskapande som kunskapsdelning.

Strategisk satsning

GRACE är en strategisk satsning som ger JTH möjlighet att långsiktigt profilera och positionera forskningen inom ett utvalt område. I det här fallet är fokuset på integrerad och plattformsbaserad produktframtagning som stöd för den gröna omställningen vilket är en central del inom styrkeområdet in:sure – integrerad produkt- och produktionsutveckling för hållbarhet och resiliens.

Vill du veta mer om projektet?

Vill du vara med och utveckla nästa projekt?