Klimatanpassat Renat Aluminium, KliRAl.

Hur man skapar en klimatneutral, cirkulär and resurseffektiv produktion av både primär- och sekundäraluminium.

Syfte

Syfte är att skapa förutsättningarna för en klimatneutral, cirkulär och resurseffektiv produktion av aluminium genom att separera förorenande element för både primär- och sekundäraluminium.

Projektets mål är att skapa en effektiv behandlingsteknologi för både primäraluminium och sekundäraluminium, samt att vara värdeskapande för användarna i reningsprocessen.

Förväntat resultat

Vid projektets slut skall en reningsprocess för koldioxidfri primäraluminiumproduktion med högt Fe-innehåll demonstrerats i labskala.

För sekundäraluminiumrening skall processvägar demonstrerats med tänkta bas- eller masterlegeringar identifierats, kopplade till industribehoven.

För hållbarhet och cirkuläritet skall avskilda resterna, som filtrat, dekanterad smälta eller fastfas skall ha avsättning som bas- eller masterlegeringar eller andra produkter samt analyserats från ett uppskalningsperpektiv.

Vill du veta mer om projektet?

Vill du vara med och utveckla nästa projekt?