student
Sidan uppdaterad 2019-05-29

Fusk, störningar och trakasserier

Som student är du skyldig att hålla dig till de regelverk som styr verksamheten vid Jönköping University (JU). Det innebär bland annat att fusk och störande av verksamhet kan leda till disciplinära åtgärder, som till exempel en varning eller avstängning.

En grundläggande regel för dig som är student vid Jönköping University (JU) är: fuska inte!

Men ibland kan det vara svårt, särskilt som ny student, att veta vilka krav som ställs och vad som är att betrakta som fusk. Se därför till att du nyttjar de möjligheter som finns, att genom din utbildning och via studentstöd vid JU få information om vad som gäller för till exempel referat och källhänvisningar i uppsatser och på tentamen.

Disciplin- och avskiljandenämnden (DAN) vid Jönköping University

Disciplin- och avskiljandenämnden vid JU (DAN) består av ordförande (som är en extern advokat), sekreterare, lärarrepresentanter från varje fackhögskola och två studentrepresentanter. Samtliga representanter är utsedda av rektor. DAN sammanträder vanligtvis en gång i månaden.

Det är ingen formell domstol, men DAN är unik i sitt uppdrag på så sätt att endast denna nämnd kan besluta om att en disciplinär åtgärd ska träda i kraft. Syftet med DAN:s arbete är att försäkra sig om och se till att studenterna får en saklig och grundlig bedömning vid anmälan av misstankar om plagiering.

Anmälan av studenter till DAN kan ske vid följande situationer

Studenter som vilseleder bedömning av studieprestation – fusk

Om DAN efter en genomförd utredning har kommit fram till att du som student medvetet har vilselett vid prov eller annan studieprestation, kan disciplinnämnden bedöma det som fusk och du kan få en disciplinåtgärd.

Ett exempel på fusk är att använda icke tillåtna hjälpmedel vid en tentamen. Detta kan till exempel vara att ta med mobilen, lappar eller otillåtna anteckningar. Vid hemtentamen eller vid uppsatsskrivning kan det räknas som fusk om du kopierar andras texter utan att ange att det är fråga om citat.

Det räcker med att du har försökt fuska för att det ska leda till en disciplinåtgärd. Det kan handla om att du har med dig lappar eller mobil till tentamen med avsikten att använda dem. Du kan sedan anses vara skyldig även om du inte använder lapparna eller mobilen.

I synnerhet vid hemtentamen, är det viktigt att känna till att det även betraktas som fusk att hjälpa någon annan att fuska. Du kan alltså bli föremål för disciplinåtgärd om du låter någon annan kopiera dina egna svar.

Som student har du ansvar för att du tar del av den information JU ger gällande vad som är och inte är tillåtet vid tentamen, uppsats mm. Observera att olika regler kan gälla vid olika examinationer och kursmoment. Det är ditt ansvar att ta del av den information som ges!

Studenter som stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan

Om du bryter mot ordningsregler vid till exempel laborationer och tentamen, så kan du bli anmäld vilket kan leda till en disciplinåtgärd.

Det ses även som störande av verksamhet att ha en påslagen mobil som larmar eller ringer under pågående tentamen.

Studenter som stör verksamhet vid högskolans bibliotek eller annan inrättning vid JU

Biblioteken har ordningsregler och det är viktigt att du följer dem. En annan form av störande av verksamhet är när universitetets datornät används på ett otillåtet sätt. Att störa under pågående föreläsningar, i korridorer eller på lärares expedition kan också ses som störande av verksamhet.

Studenter som utsätter annan för trakasserier

Trakasserier mot student eller arbetstagare vid JU, inom och utanför campus, är grund för anmälan till DAN. De former som avses är trakasserier på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Även sexuella trakasserier kan vara en disciplinförseelse.

Processen för den som misstänks för fusk

Om du blir misstänkt för fusk eller annan disciplinförseelse ser processen ut så här:

Anmälan

Om du blir misstänkt för att ha brutit mot någon av de ovanstående punkterna så anmäls detta till DAN. Misstanken mot dig måste ha saklig grund, men ett begränsat faktaunderlag kan räcka för att du blir anmäld. En rent subjektiv intuition räcker dock inte som grund för anmälan.

Anställda (inklusive tentamensvakter) och studenter vid JU kan anmäla till DAN. Om en anmälan mot dig kommer till DAN blir du informerad om att misstanke om disciplinförseelse föreligger. Vid eventuella frågor, kontakta DAN:s sekreterare.

Det finns en möjlighet att ett ärende avslutas utan att det kommer till DAN. Studenten får då meddelande om detta via högskolans mail

Utredning

Tidigt under utredningen delger DAN:s sekreterare studenten misstanke om disciplinförseelse och du som student får möjlighet att, skriftligen redogöra för din inställning till det som framkommit i anmälan.

Anmäld student blir också inbjuden att närvara vid DAN:s sammanträde när ditt ärende behandlas. Du har då möjlighet att förtydliga din upplevelse av det inträffade personligen och muntligen.

Nämnden får under sammanträdet tillfälle att ställa frågor till både dig som student och företrädaren för din fackhögskola. Vanligen har nämnden efter sammanträdet en enskild överläggning och fattar slutligt beslut i ärendet. Studenten får DAN:s beslut i skriftlig form via högskolans mail, skickat till sig inom en vecka efter att beslutet är fattat.

Disciplinära åtgärder

De disciplinära åtgärderna är (1) Varning, (2 och 3) avstängning.

  1. Ett beslut om Varning innebär att du fått en disciplin åtgärd.
  2. Avstängning från prov eller annan bedömning av studieprestation under en tidsperiod
  3. Ett beslut om Avstängning innebär att studenten under tiden för avstängningen inte får delta i någon form av verksamhet inom ramen för utbildningen vid JU. Det innebär att du inte får delta i undervisning, examinationer eller seminarier. Avstängning från studier sker med minst 2 veckor maximalt sex månader.

Om disciplinnämnden beslutar om avstängning eller varning kan du som student överklaga beslutet hos överklagandenämnden på JU (HJÖN).

Avskiljande: En student får avskiljas från utbildningen om studenten:

  • Lider av psykisk störning
  • Missbrukar alkohol eller narkotika, eller
  • Har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.

Avskiljande innebär alltid att studenten tills vidare inte får fortsätta den pågående utbildningen vid JU. Det är mycket ovanligt. I beslutet ska särskilt anges om det också ska innebära att studenten tills vidare inte får antas till annan utbildning vid JU.

Beslut om Avskiljande kan inte överklagas, men får omprövas efter skriftlig begäran av studenten, dock först sedan två år förflutit från det att beslutet om avskiljande meddelades. (Regelverk för disciplinära åtgärder vid Högskolan i Jönköping, 26 oktober 2012)