Målet är att utföra och möjliggöra bästa tänkbara undervisning och forskning inom aktuella verksamhetsområden, utformade för att bibehålla och förbättra hälsa, vård och omsorg för individer och populationer.

Hälsohögskolans vision

Att vara en attraktiv akademisk mötesplats av högsta kvalité inom hälsa och välfärd.

Verksamhetsidé

Nyskapande utbildning och forskning av hög kvalitet sker med studenternas delaktighet och i samverkan med omvärlden i fokus.

Grundläggande värderingar

Akademisk miljö präglad av öppenhet för nya idéer, frihet att pröva argument och yttra sig samt främjande av mänskliga möten med respekt och acceptans inför varandra.
Demokratiska värden genomsyrar verksamheten där individens integritet värnas. Studenter och anställda har inflytande över sitt arbete och tar gemensamt ansvar för Hälsohögskolans utveckling.
Studenterna har goda ämneskunskaper och handlingsberedskap för att initiera och medverka i och leda förändrings-/och förbättringsarbete inom den verksamhet de utbildas för, såväl nationellt som internationellt.
Internationell samverkan främjar kunskapsutveckling och förståelse för olika kulturer och globala förhållanden.
Verksamheten präglas av öppenhet för samverkan och delaktighet i det omgivande samhället och dess förändringar såväl nationellt som internationellt.