Det yttersta syftet med forskningen är att förbättra metoder för
bevarande och återskapande av individers hälsa, välbefinnande och
välfärd.

Forskningen vid Hälsohögskolan sker i en tvärvetenskaplig kontext och verksamheten präglas av ett kontinuerligt arbete med ambitionen att höja vår gemensamma medvetandenivå och vårt kunnande. Därför arbetar vi tvärprofessionellt och interdisciplinärt.

Varje projekt bemannas med den för den aktuella frågeställningen nödvändiga kompetensen. Denna ambition gör att vi även samarbetar med övriga fackhögskolor och andra akademiska miljöer/lärosäten, och utanför akademins väggar mot andra organisationer. Detta gör vi när dessa andra organisationer utgör relevanta partners för det studerade problemet i fråga. Vi forskar på individer, grupper och samhällsrelevanta fenomen som rör hälsa och välfärd. Vi intresserar oss för hela livsloppet och för såväl grundläggande frågeställningar som praktiska tillämpningar.

Forskningen vid Hälsohögskolan har ett högt anseende nationellt såväl som internationellt. Regionala, nationella och internationella samarbeten ger upphov till nya kreativa innovationer som formar en bättre framtid. Samarbeten med verksamheter inom vård och socialt arbete samt andra lärosäten främjar utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan praktik och teori vilket skapar förbättringar inom vård, hälsa och socialt arbete. Forskningen fokuserar även på de synergieffekter som uppstår vid organisationsöverskridande samordning och på att överbrygga glappet mellan teori och praktik.

Samordning av forskningen på Hälsohögskolan sker genom forskningsmiljön Studies on Integrated Health and Welfare (SIHW) där medlemmarna har möjlighet att formera sig inom teman utifrån intresse och forskningsfokus.

Hälsohögskolan bedriver också forskning inom tre centrumbildningar. De är fokuserade satsningar på ett visst forsknings- eller utvecklingsområde som syftar till att skapa en dynamisk plattform för samverkan över ämnes-, institutions- och organisationsgränser i Sverige och utomlands:

Hälsohögskolan värnar om en kreativ miljö för forskningen inom vård, hälsa och socialt arbete. Det är därför inte förvånansvärt att Hälsohögskolan svarar för en hög vetenskaplig produktion av originalartiklar och citeringsfrekvens.