Lärande i arbetslivet – motivation, digitalisering och effekter, Encell rapport 2:2022, Cecilia Bjursell.

Rapport om lärande i arbetslivet

I Sverige har diskussionen om livslångt lärande allt mer kommit att handla om hur arbetsgivare kan stödja medarbetarnas ständiga lärande. Ett övergripande resultat i denna rapport är att det finns evidens, det vill säga vetenskapligt baserad kunskap, vad gäller individens motivation och lärande, organisationen som lärandemiljö, och hur utbildningar kan utformas med eller utan digitalt stöd för att ge goda effekter. Däremot konstaterar flera forskare i sina studier och litteraturgenomgångar att trots att kunskapen finns, sker få ändringar i praktiken för att arbeta utifrån dessa kunskaper.

Den här rapporten är en tvärvetenskaplig forskningsöversikt som tagits fram inom ramen för projektet Digital pedagogik och kompetensutveckling för industrin. Projektet leds i sin helhet av RISE – Research Institutes of Sweden, tillsammans med Teknikföretagen och IF Metall som partners i gemensam styrgrupp. Encell – Nationellt centrum för livslångt lärande fick uppdraget att gå igenom tidigare forskning utifrån den gemensamt formulerade frågan: ”Hur behöver lärinsatser i arbetslivet designas - för att skapa lust till ökat och digitalt skalbart lärande som engagerar många och ger påvisbar effekt?"

Rapport - Lärande i arbetslivet: motivation, digitalisering och effekter Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Bokomslag: HR Att ta tillvara mänskliga resurser

Det finns en stor efterfrågan på kunskaper om vuxnas lärande. I ett samarbete har utbildningsföretaget Moderskeppet tillsammans med Cecilia Bjursell tagit fram kursen En guide till livslångt lärande i arbetslivet. Syftet är att visa på grunderna för att främja ett livslångt lärande:I högskolans uppgift ingår att samverka med det omgivande samhället. Samverkansaktiviteter har rört sig från en enkelriktad kommunikation eller ett utbyte mellan parter, vidare till gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt. Det vi ser nu är att det finns ett intresse och behov av att förtydliga potentialen för lärande och utbildning i samverkanssatsningar. Förutom att samverkan kan bidra till ett rikt och relevant utbildningsinnehåll för studenter, så kan det också vara ett sätt för yrkesverksamma att tillsammans med andra engagera sig i ett livslångt lärande. Oavsett om man är ung student eller expert på ett företag eller ett lärosäte kan samverkansaktiviteter utveckla specifika fackkunskaper samtidigt som de generiska förmågorna tränas, inte minst förmågan att samverka. Det sker en rörelse mot integration av forskning, utbildning och innovation i samverkansinsatser och här kan det bli aktuellt att utveckla modeller för och förtydliga den kompetensutveckling som sker. Syftet med denna rapport är därför att undersöka innovativa sätt att samverka inom utbildning.

Rapport: Innovativ utbildningssamverkan för livslångt lärande Pdf, 839.4 kB.

Leende man


Roland S Persson, professor i i pedagogisk psykologi, ägnar en stor del av sin forskning åt hur särskilt begåvade eller talangfulla personer bemöts inom utbildningssystemet och i arbetslivet. 2019 var han huvudtalare vid Complexity of giftedness and creativity phenomena: challenges - and individual and society. 25th Round Table Conference on Giftedness i Serbien, och berörde då i sitt tal Challenges to the basis of giftedness and talent education Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Med titeln The Confusing Life of Being Too Different Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. skrev han för Third Factor Magazine och ifrågasatte då uttryck som "Be creative. Think outside the box! Push the envelope and, above all, dare to be different! "
"When gifted people try to communicate that we are staring disaster in the face, they are rarely met with enthusiasm. Their insights threaten the illusion that protects humanity from falling down into a pit of possibly paralyzing depression."

Ytterligare tre publikationer där Roland S Persson berör området talang och begåvning är The few, the proud and the brave: Finding, hiring and managing gifted employees in a time of talent wars, The Talent of Being Inconvenient: On the Societal Functions of Giftedness Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt Talent for the knowledge economy? A case study of Russia and the search for key people for economic growth.

Han efterlyser också mer kunskap och eftertänksamhet vid digitalisering av allehanda funktioner i samhället. Han har bland annat gjort en sammanställning av tillgänglig forskning och praxis om vad som för närvarande är känt om hur HR-personal förhåller sig till digital HR, AI och Big Data.

Här hittar du Roland S Perssons publikationer i databasen DiVA. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Leende kvinna

Ingela Bergmo Prvulovic, docent i pedagogik, ägnar sin forskning åt karriär och karriärvägledning och är även ansvarig för HR-programmet vid Högskolan för lärande och kommunikation. Material och publikationer som berör vägledning, tillsammans med en lista över Ingelas publikationer, finns i ett eget fördjupningsavsnitt

I ett tvärvetenskapligt projekt, som beviljats 12 miljoner från KK-stiftelsen, ska fyra forskare från Jönköping University utarbeta konkreta verktyg som kan användas för ledarskapsutveckling ute i verksamheter. Målet är att man på ett väl underbyggt och överskådligt sätt ska kunna utvärdera och förbättra ledarskap och system för ledarskapsutveckling i en organisation. Ingela Bergmo Prvulovic är en av de fyra forskarna i projektet.


Leende man

Vezir Aktas, universitetslektor i socialpsykologi, har på senare tid ägnat sin forskning åt akademikers arbetssituation i Turkiet. Resultaten har bland annat presenterats i artikeln Social scientists under threat: Resistance and self-censorship in Turkish academia Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som han har skrivit tillsammans med Klas Borell och Marco Nilsson.  

Här hittar du Vezir Aktas publikationer i databasen DiVA. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Claudia Gillberg, fil.dr., är affilierad forskare i pedagogik vid Encell och Högskolan för lärande och kommunikation. Hon har ett stort intresse för det livslånga lärandet, feministisk teori och deltagande och lärande i organisationer. De senaste åren har hon fokuserat på "disability studies" och hur tillgången till utbildning och arbetsmarknad ser ut för kroniskt sjuka och funktionshindrade barn och vuxna.

Här kan du läsa mer om Claudias forskningsintresse:

 

Ideologi och livslångt lärande: