Rapport: lärandets sociala dimensioner

Adhd, autism och Tourettes syndrom hör till de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna, NPF. Vuxna med NPF är en heterogen grupp och det är svårt at hitta samlad statistik för hur de klarar sig i skola och arbetsliv. Det finns studier som tyder på att gruppen generellt sett både har svårt att få ett arbete och att behålla det, 2006 uppskattades det till exempel att 10–15 procent var i någon form av arbete. 

Joel Hedegaard och Martin Hugo är forskare i pedagogik vid Encell och Jönköping University. Under hösten 2014 följde de i ett forskningsprojekt studenter inom IT-spåret, en IT-utbildning som riktar sig till personer med högfungerande autism. I denna intervju berättar Joel Hedegaard om projektet. Öppnas i nytt fönster.

Det sociala lärandet är minst lika viktigt som det ämnesrelaterade lärandet. Det slår Hedegaard och Hugo fast i sin artikel "Social dimensions of learning – the experience of young adult students with Asperger syndrome at a supported IT education". Öppnas i nytt fönster. Materialet har även publicerats som en rapport på svenska Pdf, 943 kB, öppnas i nytt fönster. och har använts för att beskriva vilken effekt forskningen vid Jönköping Unviersity kan ha på det omgivande samhället. I sammanfattningen av IT-spåret som impact case Pdf, 194.9 kB, öppnas i nytt fönster. finns även en intervju med en av personerna som utvecklade och koordinerade utbildningen, om vad forskningen har betytt. 

Rapport: Folkhögskolan som inkluderande miljö för vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder.

Hedegaard och Hugo har sedan fortsatt sin forskning genom att undersöka hur folkhögskolan fungerar för gruppen, något som bland annat har resulterat i en rapport på uppdrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. De har även skrivit en Encellrapport, den här gången tillsammans med Cecilia Bjursell, Folkhögskolan som inkluderande miljö för deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Pdf, 1.3 MB.

Hedegaard och Hugo har presenterat sin forskning om personer med högfungerande autism på konferenser, till exempel "Learning and education – material conditions and consequences" Öppnas i nytt fönster. i Köpenhamn 2017, ECER i Bolzano 2018 och Folkbildningens forskningsdag i Stockholm 2018. 

Här presenterar Martin Hugo forskningen i ett några minuter långt filmklipp:

 

I början av april 2019 höll Martin Hugo sin docentföreläsning, med titeln Skolidentitet och omställningstid – att motivera när ingen motivation finns:

 

Martin Hugo var även inbjuden till Almedalsveckan 2018 för att prata om varför folkhögskolan fungerar för deltagare med högfungerande autism. Se en inspelning här nedanför. 

Publikationslista (länk till fulltext om det finns öppen tillgång): 

Hugo, M., Hedegaard, J. & Bjursell, C. (2019). Folkhögskolan som inkluderande miljö för deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Encellrapport 1:2019. Pdf, 1.3 MB.

Hedegaard, J. & Hugo, M. (2018). Utbildning som stödjande miljö för deltagare med högfungerande autism. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hedegaard, J. & Hugo, M. (2015). Lärandets sociala dimensioner - Unga vuxna med Asperger beskriver sina erfarenheter av anpassad utbildning. Encellrapport 2:2015. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hugo, M. & Hedegaard, J. (2017). Education as habilitation: Empirical examples from an adjusted education in Sweden for students with high-functioning autism. Research in Autism Spectrum Disorders. Andragogic Perspectives, 23(3), 71–87. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hedegaard, J. & Hugo, M. (2015). IT-spåret - En följeforskningsstudie om studenters och personals upplevelser av verksamheten. Jönköping: Jönköping University. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hedegaard, J. & Hugo, M. (2018). Functional workplaces for people with disabilities in H. Ahl, I. Bergmo Prvulovic & K. Kilhammar (Eds.), Human Resource Management - A Nordic perspective (p. 214–232). Oxford: Routledge.

Hedegaard, Joel & Hugo, Martin (2017). Funktionsdugliga arbetsplatser för personer med Funktionsnedsättning i H. Ahl, I. Bergmo Prvulovic & K. Kilhammar (Red.), HR - Att ta tillvara mänskliga resurser (sid. 219–235). Lund: Studentlitteratur.

Hedegaard, Joel & Hugo, Martin (2017). Social dimensions of learning - The experience of young adult students with Asperger syndrome at a supported IT education. Scandinavian Journal of Disability Research, 19(3), 256–268.

Hugo, M. & Hedegaard, J. (2016). Följeforskning som skolnära forskningsmetod i E. Anderberg (Red.), Skolnära forskningsmetoder (sid. 47–62). Lund: Studentlitteratur.