student
Sidan uppdaterad 2019-08-16

Om Ladok

Ladok är ett nationellt system för studieregister som ger universitet och högskolor stöd i de olika studieadministrativa processerna. Systemet ägs av lärosätena tillsammans genom ett konsortium. För närvarande ingår 40 st i konsortiet, samt Centrala studiestödsnämnden (CSN). Under 2017 och 2018 ersattes den äldre motsvarigheten av Ladok med ett nytt Ladok som är helt webbaserat. Utveckling av systemet sker löpande och i hög takt, var 14:e dag kommer en uppgradering av systemet.

Varför ett studieregister?
Uppgifterna i Ladok ligger till grund för den ersättning lärosäten får från staten för att bedriva utbildning. Olika typer av utbildning särredovisas. YH-utbildning är undantaget för det som inte redovisas till utbildningsdepartementet, mottagaren för redovisningen av YH-utbildning är istället YH-myndigheten.

Myndigheter som hämtar uppgifter direkt ur Ladok
- Centrala studiestödsnämnden (CSN): uppgifter som behövs för beviljande av studiemedel.
- Statistiska centralbyrån (SCB): uppgifter som sammanställs till statistik om högskolan.
- Universitets- och högskolerådet (UHR): uppgifter som behövs för behörighets- och meritvärdering i samband med ansökan och antagning till högskoleutbildning. Från UHR till Ladok överlämnas sedan uppgifter om vilka som antagits till olika utbildningar.

Enligt det avtal lärosätet har med konsortiet så är det lärosätet som har kvalitets- och registeransvar för studentregistret enligt de förutsättningar som står i förordning (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor.

Uppgifterna som registreras i Ladok är en allmän handling.